Stap voor stap inzicht in waar u aan moet denken bij het kopen of verkopen van landbouwgrond
Stap voor stap inzicht in waar u aan moet denken bij het kopen of verkopen van landbouwgrond

Pachten landbouwgrond

Binnen de akkerbouw komt pachten en verpachten van grond regelmatig voor. Pachten is het in gebruik nemen van landbouwgrond voor de uitoefening van agrarische activiteiten, waarbij u een vergoeding betaalt voor het gebruiksrecht op de grond. Als dit het geval is, dan bent u voor de wet een pachtovereenkomst aangegaan, zelfs al geeft u het een andere benaming. Het gevolg is dat u onder de Pachtwet valt, met alle voorwaarden van dien. 

Reguliere of geliberaliseerde pacht?

Er zijn een aantal pachtvormen, waarvan de reguliere pacht de meest gebruikte vorm is. Hierbij is de looptijd voor los land vastgesteld op zes jaar, welke automatisch verlengd wordt aan het einde van de looptijd. De pachtnorm is hierbij van toepassing. Wilt u als verpachter echter meer vrijheden dan is geliberaliseerde pacht een oplossing. Hierbij kan geen aanspraak gemaakt worden op het continuatierecht. Bij overeenkomsten voor zes jaar of korter zal de Grondkamer de pachtprijs niet toetsen, bij overeenkomsten die u afsluit met een looptijd langer dan zes jaar is de hoogst toelaatbare pachtprijs van toepassing. Teeltpacht is een andere pachtvorm, welke geregeld voortkomt uit oogpunt van vruchtwisseling. De overeenkomst heeft een looptijd van één of twee jaar, afhankelijk van het gewas dat er geteeld wordt. Er is geen continuatierecht, indeplaatsstellingsrecht en voorkeursrecht van toepassing.

Pachtovereenkomst landbouwgrond

Een goede pachtovereenkomst is van groot belang. Bent u als verpachter van de grond geen schriftelijke overeenkomst aangegaan met de pachter, dan kan de pachter namelijk naar de rechter stappen en reguliere pacht claimen. Aan reguliere pacht zitten een aantal verplichtingen vast waarop u als verpachter niet altijd zit te wachten. Het gebruik van modelovereenkomsten is dan ook aan te raden. Van Oers Agro kan u helpen met het opstellen van de pachtovereenkomst en kan deze bij de Grondkamer aanbieden.

Grondkamer

Wanneer u een pachtovereenkomst aangaat dan dient deze in de meeste gevallen ter goedkeuring aan de Grondkamer aangeboden te worden. Het doel van de Grondkamer is het bevorderen van een goede pachtverhouding tussen pachter en verpachter. De Grondkamer toetst de pachtovereenkomst, onder meer op basis van de pachtprijs en op de looptijd. Daarnaast kan de Grondkamer beslissingen nemen wanneer er een geschil is of de (ver)pachter een uitzonderlijk verzoek indient.

Pachtnormen

Jaarlijks stelt de minister de hoogst toelaatbare pachtprijzen vast: de pachtnormen. Wanneer pachter en verpachter een prijs afspreken die lager ligt dan de pachtnorm dan kan dit zonder tussenkomst van de grondkamer geregeld worden. De pachtnorm wordt jaarlijks in juli vastgesteld. In lopende pachtovereenkomsten worden de prijzen van rechtswege aan de nieuwe norm aangepast.

Landbouwvrijstelling in gevaar bij langdurige verpachting

Wanneer u als agrariër grond verkoopt aan een andere landbouwer dan kunt u aanspraak maken op de landbouwvrijstelling. De waardestijging op die grond is dan onbelast. Voorwaarde is echter wel dat u de grond in uw eigen onderneming voor landbouwdoeleinden hebt gebruikt. Bij langdurig verpachten van landbouwgrond is de grond niet in uw eigen bedrijf in gebruik, waardoor u de landbouwvrijstelling op deze grond kunt verliezen.

Whitepaper Landbouwgrond
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:
Arie de Jong
Relatiebeheerder +31(0)6 433 63 306 +31(0)76 59 78 800
Referenties