Toepassing cafetariaregeling agrarische sector in 2018

08-01-2018

LTO Nederland heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de toepassing van de cafetariaregeling binnen de agrarische sector. Deze regeling geldt voor seizoenarbeiders met een woonplaats buiten Nederland die in Nederland verblijven en werkzaam zijn onder de agrarische cao’s. Onder seizoenarbeider wordt in dit geval verstaan een werknemer die voor maximaal 9 maanden per jaar in Nederland arbeid komt verrichten. Een piekarbeider valt binnen dit begrip ook onder de seizoenarbeider. (LET OP: het begrip seizoenarbeider binnen de cao Open Teelten is anders dan binnen de cafetariaregeling ).

De eerdere afspraken van LTO inzake de toepassing van de cafetariaregeling maakte het mogelijk om overuren uit te ruilen voor een gelijk bedrag aan onbelaste onkostenvergoeding. Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Minimumloon aangepast. Vanaf dit moment is het verplicht om overuren en meeruren tegen minimaal het Wettelijk Minimumloon uit te betalen. Door deze wetswijziging dient hier ook vakantietoeslag over berekend te worden. Omdat seizoenarbeiders veelal tegen het Wettelijk Minimumloon verloond worden, werd de cafetariaregeling in eerste instantie ver ingeperkt.

 

Nieuwe afspraken vanaf 2018

Door de afstemming van LTO Nederland met de Belastingdienst blijft het mogelijk om de cafetariaregeling toe te passen. Alle loonbestanddelen boven het Wettelijk Minimumloon mogen uitgeruild worden. Dit betekent dat de volledige vakantietoeslag, de bovenwettelijke vakantiedagen, de toeslag van 20,7% voor piekarbeiders, het loon boven het Wettelijk Minimumloon en eventuele bonussen en (overwerk)toeslagen gebruikt mogen worden als loon om uit te ruilen. De nieuwe afspraken gelden van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. In de nieuwe afspraken zijn ook de bedragen voor de kosten van levensonderhoud geactualiseerd. De inhoud van deze afspraken kunt u terugvinden in de door LTO geactualiseerde brochure van de cafetariaregeling.

 

Rekenvoorbeelden

Wanneer een Poolse piekarbeider 4 weken 48 uur per week werkt tegen het Wettelijk Minimumloon (€ 9,59), dan zou het totale brutoloon inclusief de 20,7% toeslag neerkomen op € 2.222,43 bruto. Het wettelijk minimumloon op basis van 48 uur per week bedraagt per 4 weken € 1.841,28. Dit betekent dat er € 381,15 gebruikt kan worden om uit te ruilen binnen een periode van 4 weken. Uitgaande van het maximale bedrag aan kosten voor huisvesting en de kosten voor levensonderhoud komt een bedrag van € 427,54 in aanmerking voor uitruil binnen de cafetariaregeling. Van dit bedrag kun je dan maximaal € 381,15 uitruilen. De loonkosten komen hiermee op een bedrag van c.a. € 13,49 per uur ( in 2017 was dit c.a. € 13,24 per uur ).

 

Wanneer een seizoenarbeider (volgens de definitie van de cao Open Teelten) 4 weken 48 uur per week werkt tegen het Wettelijk Minimumloon (€ 9,59) en periodiek de vakantierechten laat uitbetalen, dan komt het totale brutoloon op €2.144,36. Van dit totale brutoloon mogen de bestanddelen bovenwettelijke vakantiedagen (1,92%) en vakantietoeslag gebruikt worden voor de uitruil. Voor de seizoenarbeider mag er in dit voorbeeld maximaal € 191,42 uitgeruild worden. Uitgaande van het maximale bedrag aan kosten voor huisvesting en de kosten voor levensonderhoud komt een bedrag van € 427,54 in aanmerking voor uitruil binnen de cafetariaregeling. Van dit bedrag kun je dus maar maximaal € 191,42 uitruilen. De loonkosten komen hiermee op een bedrag van c.a. € 14,16 per uur ( in 2017 was dit c.a. € 13,24 per uur ).

 

Wanneer seizoenarbeiders niet conform het wettelijk minimumloon worden verloond, maar bijvoorbeeld tegen loonschaal B, trede 1 (€10,10 in de cao Open Teelten), dan mag het meerdere van €0,51 per uur ook worden gebruikt om uit te ruilen.

De uitruilmogelijkheden voor een seizoenarbeider binnen de cao Glastuinbouw zijn iets hoger dan binnen de cao Open Teelten. Dit komt omdat de Glastuinbouw een vakantietoeslag van 8,33% kent (cao Open Teelten 8,25 %). Ook is het aantal bovenwettelijke vakantiedagen hoger binnen deze cao. Het percentage bovenwettelijke vakantiedagen komt binnen de cao Glastuinbouw neer op 2,11 % (cao Open Teelten 1,92 %).

 

Cafetariaregeling en de WKR

De toepassing van de cafetariaregeling zorgt niet voor nadelige gevolgen binnen de werkkostenregeling. De kosten die worden vergoed vallen namelijk niet binnen de zogenaamde “vrije ruimte”. Wel kan het uitruilen van brutoloonbestanddelen de totale som voor de loonheffingen van de onderneming omlaag brengen waardoor ook de hoogte van de vrije ruimte lager wordt.

 

Cafetariaregeling en de LIV

Als u werknemers in dienst heeft die minimaal 1248 uur in een kalenderjaar werken dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie voor de LIV. De toepassing van de cafetariaregeling kan er echter voor zorgen dat het gemiddelde uurloon van de werknemer niet binnen de grenzen voor de subsidie van de LIV valt. Het is dan even goed om te bekijken op welke manier het grootste voordeel is te behalen. De LIV is een subsidie voor de werkgever en van de cafetariaregeling profiteren zowel werkgevers als werknemers.

 

Wilt u weten hoe de cafetariaregeling binnen uw onderneming kan werken dan kunt u altijd met ons contact hierover opnemen. Wij kunnen voor u uitrekenen wat het voordeel is voor u en uw werknemers.

Terug

Agrarisch nieuws over:
Aanmelden AgroFlits
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*