Loonadministratie nieuws

Benut het Lage Inkomens Voordeel (LIV) voor werkgevers 22-10-2018 Verdient een of meerdere van uw medewerkers die u sociaal verzekerd heeft tussen de 100% en 125% van het minimumloon en heeft deze minimaal 1.248 uur in het kalenderjaar voor u gewerkt?
Subsidie taalcursus Nederlands voor uw werknemers 11-10-2018 Tot 15 oktober is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een taalcursus Nederlands voor uw werknemers.
Payroll geen oplossing voor ketenregeling 14-09-2018 Na drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd moet een werkgever kiezen om een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden of afscheid te nemen van de werknemer.
Aansluiting arbodienst ook voor kleinste werkgevers verplicht 17-08-2018 Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd, de overgangsperiode is vanaf vorige maand voorbij.
Compensatie voor transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers 22-07-2018 Werkgevers in de land- en tuinbouw worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de zogenoemde transitievergoeding. Zij moeten die betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.
Komt u in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren? 27-06-2018 Met ingang van 1 januari 2018 is de subsidieregeling praktijkleren uitgebreid. Vanaf dit jaar kan de subsidie ook van toepassing zijn als u een leerwerkplaats aanbiedt voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro).
Principeakkoord cao Hoveniersbedrijf 02-06-2018 Op 22 mei 2018 is een principeakkoord bereikt door Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen voor de cao voor het hoveniersbedrijf. De nieuw cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020.
Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid personeel 24-05-2018 Eind juni opent een Europese subsidieregeling met het doel om werknemers langer en productief aan het werk te houden.
Let op bij ploegendienst en nulurencontract 17-05-2018 Heeft u personeel in dienst met een nulurencontract en gebeurt het wel eens dat u uw werknemers twee maal per dag oproept?
Slapend dienstverband niet zonder risico 16-04-2018 Een werkgever heeft de verplichting om een zieke werknemer weer aan het werk te helpen. Naast deze re-integratie inspanning moet gedurende 24 maanden het loon doorbetaald worden.
Stuur uw voorlopige berekening LIV door 21-03-2018 Heeft u werknemers in dienst met een gemiddeld uurloon tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder?
Nieuwe cao Open Teelten gepubliceerd inclusief certificeringseisen huisvesting 16-03-2018 De cao-tekst van de nieuwe cao voor de Open Teelten is vanochtend gepubliceerd door de Werkgeverslijn. In deze nieuwe cao zijn ook de overeengekomen normen voor huisvesting opgenomen.
U bent vast nog niet klaar voor de AVG 05-02-2018 In mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alle bedrijven en organisaties die met persoonsgegevens werken moeten hieraan voldoen.
Komt er dan toch een oplossing voor ZZP’ers? 31-01-2018 De Wet DBA wordt zoals bekend vervangen. Op grond van een nieuwe wet zou er meer zekerheid moeten komen voor opdrachtgevers.
Toepassing cafetariaregeling agrarische sector in 2018 08-01-2018 LTO Nederland heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de toepassing van de cafetariaregeling binnen de agrarische sector. Deze regeling geldt voor seizoenarbeiders met een woonplaats buiten Nederland die in Nederland verblijven en werkzaam zijn onder de agrarische cao’s. Onder seizoenarbeider wordt in dit geval verstaan een werknemer die voor maximaal 9 maanden per jaar in Nederland arbeid komt verrichten. Een piekarbeider valt binnen dit begrip ook onder de seizoenarbeider. (LET OP: het begrip seizoenarbeider binnen de cao Open Teelten is anders dan binnen de cafetariaregeling ).
Volmacht voor het inhouden van de premie zorgverzekering op WML 05-01-2018 Een groot deel van de werkgevers in de agrarische sector heeft een zorgverzekering geregeld voor de buitenlandse seizoenarbeiders. Veelal is deze verzekering afgesloten via LTO Arbeidskracht.
Wetswijziging pakt ongunstig uit voor cafetariaregeling seizoenarbeid 13-12-2017 Per 1 januari 2018 wijzigt de meerwerkbepaling in de Wet Minimumloon. Dit heeft tot gevolg dat overwerkuren binnen de door LTO afgesloten cafetariaregeling niet meer uitgeruild mogen worden.
Geef tijdig de bedragen voor de KJ-regeling door 06-12-2017 Heeft u afgelopen jaar gebruik gemaakt van de KJ-regeling waarmee u uw thuiswonende kinderen kunt belonen voor verrichte werkzaamheden in uw bedrijf?
Scholingssubsidies dierhouderij 03-11-2017 Werknemers in de sector dierhouderij kunnen via scholingsvouchers budget krijgen van maximaal 1.500 euro.
Is uw WKR-administratie in orde? Voorkom naheffingen 02-10-2017 Als werkgever kunt u via de werkkostenregeling onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven.
Uitzendkrachten worden duurder 30-06-2017 Bij het vaststellen van de premie werknemersverzekeringen wordt gekeken naar de sector waarin een bedrijf actief is.
Voorlopig geen nieuwe cao Open Teelten; gevolgen voor de ketenbepaling! 28-06-2017 Eind februari 2017 heeft er een ongewijzigde verlenging plaats gevonden van de cao Open Teelten. De cao heeft hierdoor een looptijd tot en met 31 juli 2017.
Stagevergoeding of loon? 15-05-2017 Het is voor veel bedrijven een ideale toevoeging: een stagiair die een opdracht uitvoert of meewerkt in het bedrijf.
Personeel: een zegen of zorg? 09-05-2017 Heeft u werknemers in dienst? Dan zult u vroeg of laat vast eens te maken krijgen met een arbeidsjurist. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst of beëindiging van een contract, bij een arbeidsconflict of bij langdurige ziekte.
Cafetariaregeling toch mogelijk in geheel 2017 11-04-2017 Goed nieuws voor de bedrijven met seizoenarbeiders die gebruik maken van de cafetariaregeling.
Belastingvrij maandsalaris 24-03-2017 Werknemers komen bij een jubileum (25 of 40-jarig dienstverband) in aanmerking voor een belastingvrije uitkering van maximaal een bruto maandsalaris.
Update pensioenen in eigen beheer 20-03-2017 De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel in over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer per 1 april 2017.
Hogere loonkosten door wegvallen cafetariaregeling 17-03-2017 Per 1 juli 2017 wordt de mogelijkheid om gebruik te maken van de cafetariaregeling flink ingeperkt.
Sectorupdate aardbeienteelt 05-03-2017 Op dinsdagavond 21 maart praten we aardbeientelers in kleine setting bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van lonen, fiscaliteit, subsidies en sectorcijfers.
Wijzigingen bijtelling privé-gebruik nieuwe auto’s 26-01-2017 Vanaf 1 januari 2017 gelden nog maar twee bijtellingspercentages als u met uw zakelijke auto ook (minimaal 500) privékilometers rijdt.
Ook in 2017 en 2018 is cafetariseren mogelijk 18-01-2017 De cafetariaregeling waarin werknemers belast loon (overuren) kunnen ruilen voor onbelast loon (bijv. reiskosten, huisvesting en levensonderhoud) mag ook in 2017 en 2018 toegepast worden.
Indienen loonaangifte KJ-regeling voor eind januari 07-01-2017 Hebben uw kinderen meegewerkt in uw bedrijf en heeft u ze daarvoor beloond via de kalenderjaarregeling? Zorg dan dat de gegevens voor de loonaangifte deze maand worden aangeleverd.
Beschikking Werkhervattingskas ontvangen? 12-12-2016 Begin december zijn de beschikkingen Werkhervattingskas door de belastingdienst verstuurd. Deze beschikking bevat het premiepercentage dat voor u als werkgever is vastgesteld.
Goedkoper personeel in 2017 30-11-2016 De hoogte van het wettelijk minimumloon en de premies sociale lasten zijn voor het jaar 2017 bekend.
Handhaving modelovereenkomsten uitgesteld 30-11-2016 De komst van de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) zorgde ervoor dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei is komen te vervallen.
Belastingvrije kerstpakketten? 28-11-2016 Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling van kracht. Als u een kerstpakket verstrekt is dit in beginsel belast.
Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling 22-11-2016 Ieder jaar heeft u de mogelijkheid om binnen de werkkostenregeling uw werknemers een aantal belastingvrije vergoedingen te geven of verstrekkingen te doen. Dit is de zogenaamde vrije ruimte en deze bedraagt 1,2% van de totale fiscale loonsom.
Tot 2.000 euro subsidie op werknemer met laag inkomen 16-11-2016 In 2017 wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Bedrijven die werknemers in dienst hebben die tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen ontvangen hiervoor een bijdrage.
Kostenverlaging door daling premie wachtgeldfonds agrarische sector 19-10-2016 Bent u een werkgever in de agrarische sector met seizoenpersoneel, dan betaalt u momenteel over het salaris van de werknemer 6,06 % premie aan de Belastingdienst voor het sectorfonds WW. Naar verwachting daalt dit percentage in 2017 naar 2,31 %. Ook ontstaat er een andere verhouding tussen de hoge en lage premie. De verhouding is momenteel 7:1 en gaat naar 5:1.
Bezoek de Vakbeurs GrootGroenPlus 03-10-2016 Van 5 tot 7 oktober wordt op het CLTV-terrein in Zundert de jaarlijkse Boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus georganiseerd. Tijdens deze beurs presenteren kwekers en toeleveranciers zich aan de bezoekers.
Laatste kans subsidie praktijkleren 07-09-2016 De aanvraagperiode voor de subsidieregeling praktijkleren sluit op 15 september.
WGA eigen risico dragen of niet? 26-08-2016 Als uw werknemer twee jaar ziek thuis zit beoordeelt het UWV of er sprake is van recht op een uitkering.
Studenten- en scholierenregeling biedt voordeel 14-07-2016 Werkt uw bedrijf met vakantiekrachten, maak dan gebruik van de zogeheten studenten- en scholierenregeling. Deze regeling kan voor u beiden voordeel opleveren.
Extra meldingsplicht buitenlandse uitzendkrachten 30-06-2016 Werken op uw bedrijf uitzendkrachten die in dienst zijn bij een buitenlands uitzendbureau? Dan krijgt u te maken met een nieuwe meldingsplicht.
Modelovereenkomst voor inschakeling zzp’ers op agrarische bedrijven 26-06-2016 LTO Nederland heeft met de belastingdienst overeenstemming bereikt over een modelovereenkomst voor het inschakelen van zzp’ers op land- en tuinbouwbedrijven.
Nieuwe CAO Open Teelten met uitzondering ketenbepaling WWZ 21-06-2016 Na een aantal onderhandelingsronden is er inmiddels overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de Open Teelten. Deze nieuwe cao loopt van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017.
Vakantiedagen uit 2015 opnemen? 13-06-2016 Bij vakantiedagen wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke (20 dagen op basis van een vol dienstverband) en bovenwettelijke (extra dagen op basis van cao of individuele afspraken).
Subsidieregeling praktijkleren opent 05-06-2016 Werkgevers die kosten maken voor de begeleiding van een leerling komen in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Via deze regeling wordt maximaal 2.700 euro per studiejaar vergoed.
Beloon uw meewerkende kinderen 27-05-2016 Werken uw kinderen mee in uw bedrijf? Dan wilt u ze wellicht voor deze werkzaamheden belonen. Tegelijkertijd zit u niet te wachten op de administratieve rompslomp, het voeren van een aparte loonadministratie of maandelijkse afdrachten van loonbelasting e.d. De kalenderjaarregeling (KJ-regeling) kan hiervoor uitkomst bieden.
Extra cursusdag: van VAR naar modelovereenkomst 08-05-2016 Ondernemers melden zich massaal aan voor de gratis cursus waarin we u bijpraten over de gevolgen van het afschaffen van de VAR en de introductie van de modelovereenkomst.
Verbod op inhoudingen opnieuw uitgesteld 22-04-2016 Met de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) zou het vanaf 1 juli 2016 in veel gevallen niet meer mogelijk zijn om inhoudingen voor huisvestings- en zorgverzekeringskosten te doen via het salaris.
Uitzonderingspositie voor agrarische sector in Wet Werk en Zeker 07-04-2016 De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bepaalt dat er minimaal zes maanden tussen twee periodes van dienstverband moeten zitten om de keten te doorbreken.
Aanscherping detacheringsrichtlijn buitenlandse werknemers 25-03-2016 Buitenlandse arbeidskrachten die in Nederland werken, moeten minimaal het wettelijk minimumloon ontvangen, of, indien van toepassing, minimaal het cao-loon.
VAR verdwijnt definitief per 1 mei 2016 12-02-2016 Het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) is door de Eerste Kamer. Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016.
Laat geen loonkostensubsidie liggen 28-01-2016 Ook in 2016 zijn er meerdere mogelijkheden om de kosten van werknemers te verlagen.
Verbod verrekening met minimumloon opnieuw uitgesteld 20-12-2015 Werkgevers verrekenen doorgaans de kosten van zorgverzekering of huisvesting van hun seizoenarbeiders met het nettoloon.
Verbod op inhoudingen WML uitgesteld 03-12-2015 Eerder hebben wij u geïnformeerd dat u vanaf 1 januari 2016 bepaalde zaken niet meer mag verrekenen met het loon van de werknemer voor zover dit loon daarmee onder het netto equivalent van het Wettelijk Minimumloon komt.
Controleer beschikking Werkhervattingskas 10-11-2015 Eind november ontvangen alle werkgevers van de Belastingdienst een beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas voor 2016. Deze premie is opgebouwd uit de premiecomponenten: WGA-vast, WGA-flex en Ziektewet. Het is van belang om deze beschikking te (laten) controleren!
Heeft u nog ruimte in de Werkkostenregeling? 24-10-2015 Met ingang van 2015 is de Werkkostenregeling (WKR) voor elke werkgever verplicht geworden. Voor veel ondernemers is dit het eerste jaar dat ze met de regeling te maken krijgen.
Payrolling: gemak of risico? 08-10-2015 Werkgevers kunnen ervoor kiezen hun personeel via een payroll-constructie te laten werken. Hiermee worden de administratieve handelingen en arbeidsrechterlijke risico’s naar een andere partij geschoven. Geen rompslomp en geen zorgen meer, op papier althans.
Twee weken bedenktijd bij ontslag met wederzijds goedvinden 04-10-2015 Een dienstverband tussen werkgever en werknemer kan in goed overleg beëindigd worden.
Tijdelijke premiekorting voor jonge werknemers 22-09-2015 Indien u in de periode tot 1 januari 2016 jonge werknemers aanneemt met een WW- of bijstandsuitkering, kunt u in aanmerking komen voor premiekorting. Voorwaarde is dat de werknemer minimaal 18 jaar en maximaal 26 jaar is bij indiensttreding.
Verklaring arbeidsrelatie in 2016 07-09-2015 De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat vanaf 1 januari 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt. Normaal kunt u ieder jaar vanaf september een VAR aanvragen voor het volgende jaar.
Bent u als DGA verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen? 27-08-2015 Met ingang van 1 januari 2016 treedt de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (DGA) in werking. Deze regeling is van belang om te bepalen of een bestuurder van een vennootschap verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.
Vakantietijd: beloon uw kinderen fiscaal vriendelijk 30-07-2015 Werken uw kinderen deze zomer mee in uw bedrijf? Maak dan gebruik van de mogelijkheden om ze fiscaal vriendelijk te belonen.
Seniorenregeling en aanpassing vakantiedagen CAO Glastuinbouw 08-07-2015 Is uw werknemer 62 jaar of ouder en heeft hij of zij vijf jaar achter elkaar tenminste 26 weken per jaar gewerkt in de glastuinbouw, dan kunt u vanaf 1 juli 2015 de seniorenregeling toepassen.
Subsidie praktijkleren 15-06-2015 De aanvraagperiode voor de subsidieregeling praktijkleren is geopend. Bedrijven die praktijkleerplaatsen aanbieden aan kwetsbare jongeren en studenten in de zogenaamde ‘tekortberoepen’ komen in aanmerking voor deze subsidie.
Bewaar geen medische gegevens van uw personeel 23-05-2015 De Wet Werk en Zekerheid maakt het belang van een goed personeelsdossier groter. In zo’n personeelsdossier bewaart u de NAW-gegevens van uw medewerker, de loonbelastingverklaring en gegevens omtrent de identiteit van de werknemer.
Tot 3.500 euro subsidie als u een jongere in dienst neemt 10-05-2015 Het kabinet wil dat werkgevers meer jongeren aannemen. De premiekorting voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde jongere wordt per 1 juli 2015 verruimd.
Op 5 mei is iedereen vrij. Of toch niet? 02-05-2015 Werkgevers en werknemers moeten zelf een regeling treffen of 5 mei als vrije dag wordt beschouwd.
Ook uitzendbureaus moeten voldoen aan nieuwe wetgeving 24-04-2015 In 2015 is er op het gebied van lonen veel veranderd voor (agrarische) werkgevers. Veel werkgevers denken na over hun arbeidsvraagstuk, waarbij de transitievergoeding en inlenersbeloning zwaar wegen. Ook uitzendbureaus en payrollbedrijven hebben te maken met deze nieuwe regels.
Overeenstemming cao LEO 20-04-2015 Op 15 april 2015 is er overeenstemming bereikt over een nieuwe cao Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (LEO). Deze heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015.
Bonussen kunnen tot 2.400 euro in de vrije ruimte 04-04-2015 De door de werkgever verstrekte vergoedingen aan werknemers kunnen onder de werkkostenregeling als loon in de vrije ruimte worden aangewezen.
Wet Aanpak Schijnconstructies. Wat verandert er voor u? 11-03-2015 De nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is op 3 maart j.l. unaniem goedgekeurd door de Tweede Kamer. Behoudens goedkeuring door de Eerste Kamer is de beoogde ingangsdatum 1 juli 2015. Wij merken dat dit wetsvoorstel, vooral met betrekking tot het stuk over de loonuitbetalingen, veel vragen oproept bij onze klanten.
G-rekening blijft, vervangend depotstelsel van de baan 10-03-2015 De eerder aangekondigde vervanging van de g-rekening door een depotstelsel gaat definitief niet door. Met een g-rekening voorkomt u keten- of inlenersaansprakelijkheid.
Tweede Kamer stemt in met Wet Aanpak Schijnconstructies 04-03-2015 Per 1 juli zal, mits de Eerste Kamer instemt, de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking treden. In deze wet zijn maatregelen geformuleerd om malafide praktijken tegen te gaan.
Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni 28-02-2015 In juni opent de subsidieregeling praktijkleren. Biedt u praktijkleerplaatsen of werk-leerplaatsen aan kwetsbare jongeren en studenten aan die een studie volgen voor beroepen waarin personeelstekorten worden verwacht, dan komt u wellicht voor deze regeling in aanmerking.
Geef tijdig de S&O-uren door 25-02-2015 Indien u gebruik maakt van de subsidieregelingen WBSO en RDA, dient u de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Wat betekent de Wet Werk en Zekerheid voor u? 13-02-2015 Neem gratis deel aan de lezingen over de Wet Werk en Zekerheid, welke in februari en maart worden georganiseerd.
Hernieuwde afspraken cafetariaregeling 14-01-2015 Eind vorig jaar heeft LTO voor hun leden een verlenging van de afspraken van de collectieve cafetariaregeling aangevraagd bij de Belastingdienst. Inmiddels is er een akkoord bereikt over de inhoud van deze hernieuwde afspraken.
Gelegenheidsarbeid wordt piekarbeid, wat zijn de belangrijkste w 06-01-2015 Zoals u misschien al heeft vernomen, is de regeling Gelegenheidswerk per 1 januari 2015 komen te vervallen. Vanaf 1 januari 2015 is daarvoor de regeling Piekarbeid in de plaats gekomen.
Nieuwe cao Open Teelten beschikbaar 24-12-2014 De definitieve tekst van de nieuwe cao Open Teelten heeft even op zich laten wachten, maar is inmiddels beschikbaar. De looptijd van de nieuwe cao Open Teelten is van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.
Voldoet u aan de voorwaarden voor lage premie sectorfonds? 22-12-2014 Op basis van de arbeidsovereenkomst wordt vastgesteld of een hoge of een lage premie sectorfonds van toepassing is.
Verplichte scholing voor uw werknemer 19-11-2014 Met ingang van 1 juli 2015 wordt het investeren in scholing van uw werknemers een verplichting in het kader van goed werkgeverschap.
Eindejaarstips 2014 11-11-2014 Het einde van 2014 nadert in snel tempo, voor u het weet is het 2015. Een goed moment om nog even stil te staan bij de Eindejaarstips 2014.
Actualiteiten agrarisch werkgeverschap 29-10-2014 Op dinsdagmiddag 21 oktober is Van Oers Loonadvies bijgepraat door de werkgeverslijn van de land- en tuinbouw, over de actualiteiten omtrent het agrarisch werkgeverschap.
Ontslagvergoeding bij tijdelijk personeel 21-10-2014 Loopt het contract van uw werknemer af, dan bent u onder de huidige regelgeving geen ontslagvergoeding verschuldigd.
Zeg tijdelijke arbeidscontracten tijdig op 09-10-2014 Met ingang van 1 januari 2015 moeten contracten met een looptijd van zes maanden of langer schriftelijk worden opgezegd of verlengd.
Premievrije periode maar eenmalig te benutten 03-09-2014 Werkgevers en werknemers hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO Open Teelten, welke onder meer geldt voor boomkwekerij, fruitteelt, tuinbouw en akkerbouw. Deze cao gaat in op 1 juli 2014 en heeft een looptijd van een jaar. Hieronder in het kort de belangrijkste wijzigingen.
Baan Bonus West-Brabant voor het einde van 2014 aanvragen 01-09-2014 De Baan Bonus West-Brabant kan nog tot en met 31 december 2014 aangevraagd kan worden.
Overgangsregeling VAR in 2015 27-08-2014 Heeft u in 2014 al een Verklaring Arbeids Relatie? Dan is deze op basis van de overgangsregeling ook in 2015 geldig, mits de werkzaamheden die op de verklaring vermeld staan naar aard en omvang ongewijzigd zijn.
Verbod op contant betalen salaris 25-08-2014 In de strijd tegen schijnconstructies is in het wetsvoorstel het verbod op het contant betalen van salaris verder uitgewerkt.
In het kort de wijzigingen in het ontslagrecht in 2015 22-08-2014 In 2015 verandert er veel op het gebied van ontslagrecht. Zo worden vanaf 1 juli 2015 tijdelijke contracten al na twee in plaats van drie jaar omgezet in onbepaalde tijd en wordt de termijn die de keten verbreekt verlengd tot zes maanden.
Werktijdverkorting voor gedupeerden Russische boycot 18-08-2014 Het Russische antwoord op de Europese sancties, sluiting van de grens voor een groot gedeelte van de Nederlandse producten, is volgens het kabinet een buitengewone omstandigheid.
Geen lage sectorpremies bij mondelinge arbeidsovereenkomst 18-07-2014 Voor agrarische bedrijven kunnen verschillende premiepercentages WW worden vastgesteld. Uit een arrest van de Hoge Raad blijkt dat het lage sectorpremiepercentage slechts kan worden toegepast als de arbeidsverhouding is vastgelegd in een schriftelijke arbeidsovereenkomst.
Rechten, plichten en voordelen van vakantiewerkers 14-07-2014 De vakantieperiode is begonnen. Veel scholieren gaan in de zomer aan de slag als vakantiewerker, wellicht ook in uw bedrijf.
Werkkostenregeling wordt aangepast 03-07-2014 In de voorbije jaren is veel gesleuteld aan de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt deze regeling voor alle werkgevers verplicht. De staatssecretaris heeft een vijftal verbeteringen aan de huidige regeling aangekondigd, waardoor de regeling makkelijker toepasbaar moet zijn voor werkgevers.
Verlengen tijdelijk arbeidscontract? 20-05-2014 Per 1 juli gaat de nieuwe flexmaatregel in. Hierin is opgenomen dat werkgevers voortaan een maand van tevoren schriftelijk moeten laten weten dat het tijdelijk contract van werknemers wordt verlengd.
Regeling Piekarbeid moet achtwekenregeling gaan vervangen 03-05-2014 Eind april hebben de sociale partners een principeakkoord bereikt om de ontstane problemen door het verdwijnen van de premievrijstelling bij gelegenheidsarbeiders het hoofd te bieden.
Loonkosten verlagen? Maak gebruik van de cafetariaregeling 04-04-2014 In veel sectoren vormen de loonkosten de grootste kostenpost. Het voorlopig verdwijnen van de achtwekenregeling betekent voor ondernemers die van de regeling gebruik maken een forse stijging van de kostprijs per uur.
Kleine werkgever? Denk na over de verzekering WGA 21-03-2014 Werkgevers zijn in beginsel via het UWV verzekerd voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze regeling zorgt ervoor dat arbeidsongeschiktheidslasten van werknemers met een contract voor onbepaalde tijd na 104 weken bij de werkgever terecht komen.
Agro-cursussen in de komende periode 08-03-2014 In maart en april kunt u deelnemen aan de gratis cursussen ‘actualiteiten personeel en lonen’ en ‘fiscale agro-actualiteiten’.
Nulurencontract: let op voor verrassingen 22-02-2014 Wanneer u uw werknemers via een oproepovereenkomst in dienst heeft (nulurencontract) kan dit betekenen dat u toch aan meer uren ‘vast zit’. De werknemer bouwt namelijk rechten op over het gemiddeld aantal uren dat tijdens dat contract is gewerkt. Dit houdt in dat de werknemer bij ziekte loondoorbetaling over zijn gemiddeld aantal uren zou kunnen vragen.
Kleine werkgever betaalt geen extra premie zieke werknemer 07-02-2014 Vanaf 1 januari 2014 betalen werkgevers ook premies voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd die ziek uit dienst zijn gegaan. Het doel is om op deze wijze de instroom van werknemers in een arbeidsongeschiktheidsuitkering te beperken.
Einde voordelen achtwekenregeling voor gelegenheidsarbeiders 06-02-2014 Voor werknemers die onder de noemer ‘gelegenheidsarbeid’ bij u werkzaam zijn hoeft u momenteel geen pensioenpremies af te dragen.
Winterbonus hoveniersbedrijven 05-02-2014 Valt u onder de cao voor het hoveniersbedrijf en heeft u een BBL-leerling in dienst (inclusief doorbetaalde schooldag)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige bijdrage van 2.000 euro.
Cursusaanbod Van Oers Agro: Landbouwbeleid 22-01-2014 Van Oers deelt graag kennis met u. Onze medewerkers worden voortdurend bijgeschoold over de meest recente ontwikkelingen in de markt, zodat ze u van het juiste advies kunnen voorzien.
Verblijven uw werknemers korter dan vier maanden in Nederland? 07-01-2014 Voor werknemers die in Nederland komen werken maar zich hier niet vestigen dient u bij een van de 18 aangewezen gemeenten een BSN aan te vragen door middel van inschrijving de RNI ( Registratie Niet Ingezetenen).
Gebruikelijk loon DGA met 1.000 euro verhoogd 05-01-2014 Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van uw BV, dan heeft u te maken met de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling houdt in dat u verplicht bent voor het niveau en de duur van de arbeid die u voor uw BV levert een vastgesteld loon te vergoeden. In 2013 was dit loon vastgesteld op 43.000 euro, in 2014 is dit verhoogd tot 44.000 euro.
Eindejaarstips 2013 02-12-2013 Profiteer van de fiscale mogelijkheden nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen voor 31 december. Van Oers heeft voor u de eindejaarstips!
Premiekorting bij in dienst nemen van een jongere werkloze 14-11-2013 Het kabinet wil jeugdwerkloosheid tegengaan en heeft in het Belastingplan 2014 onder meer een tijdelijke premiekorting voor jongere werknemers opgenomen.
Vaste kostenvergoeding voor uw personeel 06-11-2013 Een vaste kostenvergoeding moet kosten betreffen die de werknemer ten behoeve van een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking maakt. Bovendien moeten die kosten binnen de grenzen van de redelijkheid noodzakelijk zijn.
Eigenrisicodrager Ziektewet vóór 2 oktober regelen 12-09-2013 Werkgevers hebben de keuze of ze zelf het risico willen dragen van de Ziektewet-uitkering van het personeel, of dat het UWV dit risico op zich neemt. Elk jaar kunnen werkgevers opnieuw kiezen bij wie dit risico komt te liggen. De keuze voor het jaar 2014 moet op korte termijn gemaakt worden.
Let op geldigheid certificaten bij inlening via uitzendbureaus 10-09-2013 Maakt u gebruik van de diensten van een uitzendbureau, controleer dan goed of dit uitzendbureau zich aan de regels houdt.
Verklaring Arbeidsrelatie 2014 aanvragen vanaf 1 september 01-09-2013 ZZP-ers kunnen vanaf 1 september bij de Belastingdienst de VAR voor kalenderjaar 2014 aanvragen.
Subsidies voor werkgever met BBL-leerling verhoogd 14-07-2013 Bedrijven die vallen onder de cao voor het hoveniers en groenvoorzienersbedrijf die het komende schooljaar een medewerker laten deelnemen aan de BBL-opleiding, komen voor fors hogere subsidies in aanmerking dan voorheen.
Vakantiewerk 2013 06-07-2013 Studenten en scholieren mogen niet onbeperkt bijverdienen. Er zijn grensbedragen voor de studiefinanciering en kinderbijslag. Studenten mogen naast hun studiefinanciering maximaal 13.530 euro bruto bijverdienen per kalenderjaar. Onder bruto bijverdiensten wordt het fiscale verzamelinkomen verstaan.
Toerekeningsbeslissing UWV ontvangen over Ziektewet? 05-06-2013 Controleer deze: u kan er twaalf jaar op worden afgerekend!
Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 17-05-2013 Met ingang van 1 juli 2013 stijgt het bruto minimumloon naar 1.477,80 euro per maand. Het bruto minimum dagloon bedraagt 68,21 euro.
Kabinet wil verbod op uitbetalingen contant loon 08-05-2013 Minister Asscher (SZW) heeft per Kamerbrief kenbaar gemaakt zich vol te willen richten op het tegengaan van schijnconstructies. Door gebruik te maken van deze constructies proberen werkgevers de kosten van arbeid op ongeoorloofde wijze te verlagen zodat ongelijke arbeidsvoorwaarden ontstaan.
Zaken doen met (buitenlandse) uitzendbureaus? 21-04-2013 Werkt u met personeel via een uitzendbureau, al dan niet gevestigd in het buitenland? Dan heeft u te maken gekregen met steeds strengere en vaak gewijzigde regelgeving.
Vóór 1 april eigenrisicodragerschap WGA wijzigen 24-03-2013 Werkgevers hebben de keuze of ze de gedifferentieerde premie WGA (de regeling omtrent werkhervatting voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten) verzekeren via het UWV of via een private verzekeraar. In het laatste geval bent u ‘eigenrisicodrager’.
Werkkostenregeling mogelijk uitgesteld 22-02-2013 De invoering van de verplichte werkkostenregeling wordt mogelijk met een jaar uitgesteld. De werkkostenregeling bestaat sinds 2011 en zou met ingang van 2014 voor alle bedrijven verplicht worden.
Huisvest u arbeidsmigranten? Let op toeristenbelasting 05-02-2013 Steeds meer gemeenten hebben aangekondigd toeristenbelasting te heffen over arbeidsmigranten. De term 'toeristenbelasting' is feitelijk achterhaald, het gaat hierbij om niet-ingezetenen die binnen de gemeente overnachten en daarbij gebruik kunnen kunnen maken van publieke voorzieningen.
Wat is er voor werkgevers veranderd in 2013? 02-02-2013 Met de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip wordt het proces van inhouden en afdragen van belasting en premies eenvoudiger, terwijl de loonstrook duidelijker wordt. Wat dit voor u als werkgever betekent kunt u lezen in het artikel dat Van Oers Loonadvies schreef voor De Boomkwekerij.
Bewaar kopie ID van het moment van indiensttreding 24-01-2013 Wanneer u personeel in dienst heeft of heeft gehad, dan bent u verplicht een kopie van het identiteitsbewijs (geen rijbewijs) in uw personeelsdossier op te nemen.
Urenregistraties bewaren 21-01-2013 De urenstaten van uw werknemers zijn van wezenlijk belang voor de controle van de loonadministratie. Door urenstaten niet te bewaren, wordt niet voldaan aan de bewaarplicht. Dit leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Onlangs heeft rechtbank ’s-Gravenhage dit wederom bevestigd.
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2013 14-11-2012 Per 1 januari 2013 veranderen de bedragen van het wettelijk minimumloon.
Presentaties informatieavond ZLTO/Van Oers 13-11-2012 Maandagavond 12 november organiseerde de ZLTO een informatieavond in Etten-Leur voor haar leden over diverse actuele onderwerpen. Het thema van de avond: “van cao en cafetariaregeling: snelle hap of broodje gezond voor werkgevers”
Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid: de voorwaarden 09-11-2012 In eerdere nieuwsberichten hebben we u geïnformeerd over de gevolgen van de WAADI. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de vrijwaring bij inlenersaansprakelijkheid.
Subsidie voor BBL-opleidingen in de cao Dierhouderij 30-10-2012 Bent u werkgever in de sector Dierhouderij en wilt u ruimte bieden aan een leerling die een BBL-opleiding volgt? Dan is het mogelijk om voor het cursusjaar 2012/2013 subsidie aan te vragen.
Keuzemogelijkheid werkkostenregeling 26-10-2012 De werkkostenregeling wordt op 1 januari 2014 verplicht ingevoerd. Tot dat moment kunt u, wanneer u personeel in dienst heeft, vrijwillig aan deze regeling meedoen.
Presentaties Kennisbijeenkomst VHG 24-10-2012 Op 23 oktober 2012 heeft Van Oers Agro enkele presentaties verzorgd tijdens de kennisbijeenkomst VHG, afdeling Brabant. De Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners organiseert deze periodieke bijeenkomsten en nodigde Van Oers uit om de aanwezigen bij te praten over actuele bedrijfseconomische onderwerpen.
Afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding van de baan 12-10-2012 De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkkilometers blijft toch gehandhaafd.
Verreken de overuren van uw seizoenarbeider 12-10-2012 De Belastingdienst en LTO Nederland hebben afspraken gemaakt over de ‘cafetariaregeling’ voor buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw.
Komt de VAR-verklaring te vervallen? 28-09-2012 Indien u op dit moment als freelancer of als zelfstandige zonder personeel voor een opdrachtgever werkt, dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen over uw inkomsten. De verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft u en uw opdrachtgever hierover duidelijkheid.
Afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. En nu? 28-09-2012 Onderdeel van het Belastingplan 2013 is het wetsvoorstel Herziening Fiscale Behandeling Woonwerkverkeer. Hierin wordt voorgesteld vanaf 1 januari 2013 de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkkilometers af te schaffen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede respectievelijk Eerste Kamer. Voor u als werkgever betekent dit dat wanneer er een onbelaste reiskostenvergoeding in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer is opgenomen, het belangrijk is om te controleren of u een netto of bruto reiskostenvergoeding bent overeengekomen. Dit kan verschil maken.
Wat te doen als de Arbeidsinspectie onaangekondigd langskomt? 17-08-2012 De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) controleert of uw bedrijf voldoet aan de wettelijke voorschriften. Actueel zijn de onaangekondigde controles op buitenlandse werknemers en uitbetaling van ten minste het minimumloon. De inspecteurs moeten zich legitimeren en mededelen waarvoor zij komen. Ze zijn vevoegd vragen te stellen aan de werknemers, het productieproces mag daarbij zo min mogelijk verstoord worden.
Nieuwe regelgeving registratie van seizoen- of grensarbeiders 03-08-2012 Wanneer uw werknemers langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zij zich inschrijven bij de gemeente in de GBA. Blijft de seizoenarbeider (of grensarbeider) korter dan vier maanden in Nederland, dan is inschrijving niet verplicht, al komt de werknemer dan niet in aanmerking voor Nederlandse faciliteiten.
Aanscherping regels inlening en uitlening van personeel 03-07-2012 Met ingang van 1 juli verandert de wetgeving voor bedrijven die personeel uitzenden (Waadi). Deze uitzendbureaus moeten zich verplicht als zodanig registreren in het handelsregister, op straffe van een boete van tenminste € 12.000 per medewerker.
Filter Agro nieuws op:

AgroFlits

Elke twee weken brengen we de AgroFlits uit, een kort overzicht van actuele zaken en subsidies die voor u van belang kunnen zijn. De nieuwsberichten zijn hieronder te lezen. Wilt u de AgroFlits in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in via het contactformulier. Wilt u 'oude' AgroFlitsen teruglezen? Bekijk ze hieronder of in het nieuwsarchief.

AgroFlits van deze week