Agrarisch nieuws

Toch fosfaatrechten nodig voor nuchtere kalveren op melkveebedrijf 06-12-2018 RVO heeft haar standpunt ten aanzien van nuchtere kalveren gewijzigd. Voor alle nuchtere kalveren van melkkoeien zijn nu fosfaatrechten nodig. Uitgezonderd zijn kalveren vanaf 15 dagen, bestemd als vleesvee.
(Ver)leasen fosfaatrechten: in overdrachtsjaar 100% benutting mogelijk 05-12-2018 Bij leasetransacties is het mogelijk dat de 10% korting nog eenmalig door de vervreemder (verleaser) wordt benut. Hiermee is in het jaar van overdracht (verleasen / verkoop), 100% benutting mogelijk.
Bezoek ons op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen 25-11-2018 Van 27 tot 29 november worden in de evenementenhal in Gorinchem de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen georganiseerd.
Start uitbetaling betalingsrechten 23-11-2018 Vanaf 1 december start RVO met het uitbetalen van de betalingsrechten. In december moet 95% van de aanvragen een besluit op de betaling hebben ontvangen.
Geen betalingsrechten meer vanaf 2021? 20-11-2018 In de voorstellen voor het GLB 2021 - 2027 wordt aan de lidstaten de keus gelaten om de basisinkomenssteun voort te zetten met of zonder betalingsrechten.
Vrijstelling zoogkoeienhouderij 01-11-2018 Heeft u een zoogkoeienhouderij en heeft u jongvee dat een kalf krijgt? Dan kunt u, indien u aan de voorwaarden voldoet, de vrijstelling zoogkoeienhouderij aanvragen. U heeft hiervoor de tijd tot en met 6 november 2018 indien u fosfaatrechten heeft ontvangen. Heeft u geen fosfaatrechten ontvangen, dan kunt u zich aanmelden tot en met 1 december 2018. Als u gebruik maakt van de vrijstelling, houdt dit in dat de door u ontvangen fosfaatrechten vervallen.
Overmacht door droogte in ecologisch aandachtsgebied (EA) 25-10-2018 Is het als gevolg van de droogte niet mogelijk om te voldoen aan de voorwaarden om een vanggewas in te zaaien en voldoet ook de uitzonderingsregeling niet, dan kunt u wellicht beroep doen op overmacht.
Open dag Van Aert Flowers BV 04-09-2018 Op zondag 9 september houdt zomerbloemenkwekerij Van Aert Flowers BV een open dag. Het nieuwe pand met de volautomatische bloemenverwerkingslijnen is hier in werking te zien.
Sectorrapport boomkwekerij 2017-2018 laat goede resultaten zien 31-08-2018 Van Oers Agro presenteert het sectorrapport ‘Containerteelt’ en ‘Bos- en haagplantsoen‘ over het seizoen 2017/2018. Hierin geven we de ontwikkelingen in de sector aan, opgetekend op basis van de omzetontwikkeling, arbeidskosten en kritische opbrengstprijs. Daarnaast spreken we de verwachting uit over het komende seizoen en presenteren we de resultaten van een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de sector.
Langer mest uitrijden toegestaan 23-08-2018 De minister heeft de termijn om mest uit te rijden als gevolg van de langdurige droogte verlengd. Landbouworganisaties hadden daarop aangedrongen, aangezien het bemesten van verdroogde grond nadelig is voor bodem en milieu.
Huurkoop fosfaatrechten fiscaal interessant? 10-08-2018 Naast de gewone verhuur- en verkoopovereenkomsten komen we in de praktijk verschillende vormen tegen waarbij fosfaatrechten aan andere melkveehouders ter beschikking worden gesteld of verkocht.
Heeft u uw fosfaatplanning al geregeld? 03-07-2018 Het teeltseizoen loopt voor sommige gewassen al op een einde. Wellicht is het nu het moment om ook naar uw fosfaatplanning te kijken. Welke acties moeten er dit jaar nog worden gedaan?
Subsidie voor kalverhouders 25-06-2018 Op 11 juni is een regeling gepubliceerd waarmee kalverhouders subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren en maatregelen die de ammoniakemissie van kalverstallen reduceren.
Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2018 21-06-2018 De nieuwe pachtnormen zijn weer bekend gemaakt. Deze pachtnormen werken automatisch door in de pachtprijzen van reguliere pachtovereenkomsten en geliberaliseerde pachtovereenkomsten voor langer dan 6 jaar.
Kan ik mijn ingediende gecombineerde opgave nog aanpassen? 11-06-2018 Als u uw gecombineerde opgave voor 15 mei hebt ingediend en u wilt nog een aantal wijzigingen doorvoeren, leiden deze wijzigingen dan tot korting?
Schijnt de zon voor de zonneparken in Zuid West Nederland? 07-06-2018 Duurzaamheid als verdienmodel wordt ook voor landbouwbedrijven in Zuid West Nederland steeds meer een thema. Naast het exploiteren van een windturbines, komt de laatste jaren nu ook het ontwikkelen van een zonnepark/weide als serieus groen alternatief aan de orde.
Actualisering Regeling groenprojecten 18-05-2018 Investeert u in ontwikkelingen binnen de milieutechnologie of in duurzame en innovatieve (bouw)projecten? Dan is de Regeling groenprojecten mogelijk iets voor u.
Gecombineerde opgave 2018 10-05-2018 Uw gecombineerde opgave kunt u invullen tot en met 15 mei 2018. Van 16 mei tot en met 11 juni 2018 is de kortingsperiode.
Meer duidelijkheid of fiscale behandeling fosfaatrechten en reductieplan 27-04-2018 Inmiddels liggen de afspraken uit de Werkgroep fosfaatrechten vast. Hieruit vloeit voort, voor wat betreft het fosfaatreductieplan, dat heffingen die zijn betaald fiscaal aftrekbaar zijn. De bonus is aan de andere kant belast als bedrijfsopbrengst.
FrieslandCampina gaat melkaanbod reguleren 24-04-2018 Om een betere balans te creëren tussen melkaanbod, marktvraag en de effectieve verwerkingscapaciteit wil FrieslandCampina vanaf 1 januari 2019 het melkaanbod van de leden-melkveehouders gaan reguleren.
Vrijstellingsregeling fosfaatrechten voor zoogkoeienhouders 12-04-2018 Het ziet er naar uit dat er een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders komt.
BTW terugvragen over zonnepanelen uit 2013 en eerder 10-04-2018 Particulieren hebben de mogelijkheid om BTW terug te vragen over aangeschafte zonnepanelen. Ze worden dan ‘ondernemer’ voor de energie die ze aan het net leveren.
Extra betaling jonge landbouwers 18-03-2018 Heeft u in voorgaande jaren een keer extra betaling jonge landbouwers aangevraagd, let er dan op dat u de extra betaling ook weer in 2018 aanvraagt via uw gecombineerde opgave.
RVO verhoogt standaard niveau eHerkenning 08-03-2018 In 2018 kunt u bij RVO nog inloggen via eHerkenning met het gangbare niveau EH2+. Vanaf 2019 komt er een extra controle en moet iedereen die wil inloggen om bijvoorbeeld de gecombineerde opgave in te dienen minimaal niveau EH3 hebben.
Sectorupdate boomkwekerij najaar 2017 02-03-2018 In enkele maanden tijd is de bos- en haagplantsoenmarkt volledig veranderd. Over de gehele linie is een omzetgroei van 20% gerealiseerd ten opzichte van het najaar van 2016. Prijsstijging en schaarste kenmerken de actuele situatie, de marges nemen toe en de betaaltermijnen nemen af.
U bent vast nog niet klaar voor de AVG 05-02-2018 In mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alle bedrijven en organisaties die met persoonsgegevens werken moeten hieraan voldoen.
Aangescherpte regels mestvoorraad 17-01-2018 In uw mestboekhouding dient u de fosfaat- en stikstofgehaltes van de per 31 december aanwezige mestvoorraad te bepalen.
Fijne feestdagen en een succesvol 2018 25-12-2017 De medewerkers van Van Oers Agro kijken terug op een mooi jaar, waarin bijna alle sectoren de weg naar boven hebben weten te vinden.
Stand van zaken fosfaat-, pluimvee- en varkensrechten 22-12-2017 Heeft u het voornemen om fosfaat-, pluimvee- of varkensrechten aan te kopen in 2018? Dan is er goed nieuws voor u. V
Fosfaatrechten en het nieuw(e) jaar 18-12-2017 Zodra het stelsel van fosfaatrechten is ingevoerd, wordt het mogelijk om fosfaatrechten te verhandelen.
Ontmoet Van Oers Agro op de Rundvee- en Mechanisatievakdagen 23-11-2017 Ook dit jaar ontvangen wij u graag op de grootste vakbeurs voor de rundveehouderij en mechanisatie in Gorinchem.
Stalderingsloket Noord-Brabant officieel geopend 17-11-2017 Vanaf begin november kunnen boeren die hun stallen willen uitbreiden een zogeheten stalderingsbewijs aanvragen.
Schuif fosfaatoverschot door naar volgend jaar 31-10-2017 Heeft u dit jaar teveel fosfaat gebruikt? Dan mag u dit, mits de overschrijding niet meer dan 20 kg per hectare bouwland bedraagt, verrekenen in het direct opvolgende jaar.
Vergeet uw Bedrijfswaterplan niet! 20-10-2017 Wilt u in 2018 nog beregenen vanuit uw beregeningsput en bevindt uw put zich in het ‘vrijgegeven gebied’ waar het beregeningsbeleid versoepeld wordt? Dan moet u nog voor de jaarwisseling een persoonlijk bedrijfswaterplan indienen.
Sectorrapport 2016-2017: Boomkwekerij laat goede cijfers zien 04-10-2017 Boomkwekers kunnen eindelijk weer vooruit kijken. Containertelers hebben voor het derde jaar op rij een groei in de omzet gerealiseerd.
Bezoek ons op GrootGroenPlus 03-10-2017 Ook dit jaar zijn we vanzelfsprekend weer aanwezig op de boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus.
Partijbemonstering bij afvoer dikke fractie 30-09-2017 Bij afvoer van dikke fractie (na mestscheiding) dient er met ingang van 1 oktober bemonstering plaats te vinden door een onafhankelijke monsternemer.
Prinsjesdag: afschaffing landbouwregeling en 6% diensten 20-09-2017 Met het Belastingplan 2018 is ook de afschaffing van de landbouwregeling (in een separaat wetsvoorstel) voorgesteld.
Toch geen korting fosfaatrechten bij bedrijfsoverdracht 17-09-2017 Melkveehouders die in het kalenderjaar 2015 grondgebonden produceerden en een rechtsvormwijziging of bedrijfsoverdracht hebben doorgevoerd, zijn toch volledig vrijgesteld van de generieke korting per 1 januari 2018.
Mestboekhouding en paardenhouderij 11-09-2017 Heeft u als paardenhouder meer dan 3 hectare landbouwgrond in gebruik en/of houdt u in een jaar gemiddeld meer dan 6,5 paarden of 12 pony’s zonder dat u dierlijke mest aanvoert, dan bent u verplicht om een mestboekhouding bij te houden.
Onafhankelijke monsternemers bij mestscheiding 06-09-2017 Met ingang van 1 oktober dient bij afvoer van de dikke fractie het mestmonster door een onafhankelijke monsternemer van een geaccrediteerde en erkende organisatie genomen te worden.
Btw-percentage bij begrazing van natuurgebieden 29-08-2017 Omdat het kort houden en beheersen van begroeiing in een natuurgebied vaak niet mogelijk is met machines, kunnen ondernemers dit gebied laten begrazen door een kudde schapen.
Open dag Maatschap van Hooydonk 25-08-2017 Zaterdag 26 augustus toont Maatschap van Hooydonk-Bernaerts de nieuwe melkveestal voor 250 koeien.
Zuiveringsplicht geldt niet voor containervelden van boomkwekers 21-08-2017 Voor boomkwekers en kwekers van vaste planten die alleen buiten containervelden hebben, geldt geen zuiveringsplicht, maar nog steeds de recirculatieplicht.
Lichte toets bij uitzonderingsgevallen fosfaatreductieplan 19-08-2017 Bedrijven die voor 2 juli 2015 onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan en waarvan de groei voldoet aan de eisen omtrent grondgebondenheid en mestverwerking zijn volgens de rechter vrijgesteld van het fosfaatreductieplan.
Aan de keukentafel met jonge ondernemers 16-08-2017 In samenwerking met AJK West-Brabant organiseert Van Oers Agro vijf keukentafeldiscussies. We zijn te gast bij jonge ondernemers met een verhaal, waar we na een rondleiding op het bedrijf dieper ingaan op sectorspecifieke vraagstukken.
Geef bedrijfsoverdracht melkveebedrijf binnen 30 dagen door aan RVO 12-08-2017 Is er in een melkveebedrijf sprake van bedrijfsoverdracht of wijziging van het KvK-nummer? Geef dit dan altijd binnen 30 dagen door aan RVO.
Vakantiewerk en kinderbijslag 02-08-2017 In de zomermaanden gaan veel scholieren aan het werk. Vanaf de leeftijd van 13 jaar mogen kinderen klusjes doen of licht niet-industrieel werk. Zwaarder werk, mits niet gevaarlijk, mag vanaf 16 jaar. en.
Flexibeler beregenen in veel gebieden toegestaan 16-07-2017 Het nieuwe beregeningsbeleid van de Waterschappen maakt het in veel gebieden makkelijk om grondwater te onttrekken voor beregening van gewassen.
Controle referentiegegevens fosfaatrechten 15-07-2017 Wilt u uw referentiegegevens fosfaatrechten nog aanpassen? Dan kan dit nu niet meer via de applicatie “raadplegen gegevens fosfaatrechten” in MijnRVO.nl.
Natuurbeheersplan en betalingsrechten 08-07-2017 Ieder jaar stellen de provincies het natuurbeheerplan voor het volgende jaar vast. Ieder natuurbeheertype heeft een bepaalde N-code.
Let op inzaaidatum vanggewas 22-06-2017 Als je in de Gecombineerde Opgave volgteelten hebt opgegeven om te voldoen aan de invulling van de Ecologische Aandachtsgebied, let dan op de inzaaidatum van deze volgteelten.
Gecombineerde opgave en verbonden bedrijven 13-06-2017 Heeft u naar aanleiding van de door u ingediende gecombineerde opgave een brief van RVO ontvangen betreffende actieve landbouwer en verbonden bedrijven?
Bewijsstukken latere zeggenschap jonge landbouwers uploaden 02-06-2017 Heeft u bij u bij het indienen van de gecombineerde opgave 2017 een verzoek gedaan tot uitbetaling van extra betaling jonge landbouwers?
Zorgen over privacy in het UBO-register 23-05-2017 In de strijd tegen witwassen en terrorisme is het UBO-register het volgende middel.
Tweede openstelling stoppersregeling 06-05-2017 Tussen 8 mei en 14 mei is de tweede en tevens laatste openstelling van de stoppersregeling voor de melkveehouderij.
Perceel dubbel ingetekend? Betalingsrechten kwijt! 29-04-2017 Heeft u van RVO een mail ontvangen dat één van uw percelen ook door iemand anders is ingetekend, zorg er dan voor dat deze overlap uiterlijk 19 juni as. is opgelost.
Vleesveehouders vrijgesteld van fosfaatreductieplan 14-04-2017 Vleesveehouders en andere niet-melkleverende bedrijven vallen toch niet onder het fosfaatreductieplan.
Bonussysteem fosfaatreductieplan 04-04-2017 Melkveehouders kunnen gedurende het fosfaatreductieplan in aanmerking komen voor een bonus als het gemiddeld aantal GVE’s in een maand lager is dan hun referentieaantal.
Verhoging referentieaantal fosfaatreductieplan 2017 22-03-2017 Indien u als rundveehouder kunt aantonen dat u ,voor melk leverende bedrijven, op 2 juli 2015, of voor niet melk leverende bedrijven, op 15 december 2016, minder vrouwelijk rundvee heeft aangehouden als gevolg van bijzondere omstandigheden, dan kunt u dit voor 1 april 2017 aangeven bij “Mijn.RVO”.
Regeling stimulering mestverwerking opengesteld 07-03-2017 De regeling Stimulering mestverwerking is opengesteld.
Sectorupdate aardbeienteelt 05-03-2017 Op dinsdagavond 21 maart praten we aardbeientelers in kleine setting bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van lonen, fiscaliteit, subsidies en sectorcijfers.
Stoppersregeling melkveehouderij 21-02-2017 Melkveehouders die in 2017 de melkproductie willen beëindigen, kunnen een subsidie krijgen als ze hun gehele melkveestapel afvoeren.
Betalingsrechten over? 06-02-2017 Als u in 2017 meer betalingsrechten in bezit heeft dan dat u cultuurgrond in gebruik heeft, kunt u de overtollige rechten verkopen of verhuren. E
Gecombineerde opgave eerder in te dienen 04-02-2017 RVO heeft aangegeven dat de gecombineerde opgave dit jaar al vanaf 1 maart ingediend kan worden.
Ook dit voorjaar weer volop gratis agro-cursussen 31-01-2017 De Van Oers Academy organiseert de komende periode weer een aantal gratis cursussen.
Tot 1 februari mogelijkheid tot aanmelden derogatie 12-01-2017 Landbouwers die aan derogatie mee willen doen, moeten zich voor het einde van de maand aanmelden.
Schenken rondom de jaarwisseling 19-12-2016 Bent u van plan om binnenkort een bedrag te schenken? Bekijk dan of dit interessanter is om dit voor of na de jaarwisseling te doen.
Spuitlicentie voor uw Roemeense medewerkers? 02-12-2016 Werknemers die gewasbeschermingswerkzaamheden uitvoeren moeten in het bezit zijn van spuitlicentie 1.
Fosfaatreductie melkveehouderij 24-11-2016 Vorige week is een akkoord bereikt over de fosfaatreductie in de melkveehouderij.
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem 18-11-2016 Evenals voorafgaande jaren zijn wij dit jaar vertegenwoordigd op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem op 22, 23 en 24 november.
Laatste check mestboekhouding 18-11-2016 De laatste weken was er voornamelijk aandacht over de invoering van de fosfaatrechten. Ieder jaar dient u echter ook te voldoen aan de Meststoffenwet.
Bedrijfsovername en fosfaatrechten 14-11-2016 Met ingang van 1 januari 2018 zullen de fosfaatrechten worden ingevoerd.
Geen vervroegde uitbetaling GLB-betalingsrechten 02-11-2016 De Europese Commissie staat de EU-lidstaten toe om de GLB-betalingsrechten vanaf 16 oktober voor 70% uit te betalen.
Vleesvee? Controleer uw diercodes 27-10-2016 Bent u vleesveehouder en houdt u jongvee vallende onder de diercategorieën “Jongvee < 1 jaar” (code 101) en “Jongvee > 1jaar” (code 102), dan krijgt u ook te maken met het stelsel van fosfaatrechten.
Waterzuiveringsplicht glastuinbouw 17-10-2016 Tuinbouwbedrijven krijgen met ingang 1 januari 2018 te maken met de waterzuiveringsplicht. Collectieven kunnen uitstel krijgen tot uiterlijk 1 januari 2021, mits zij voor 1 januari 2017 een volledig businessplan hebben aangeleverd.
Fosfaatrechtenstelsel uitgesteld tot 2018 13-10-2016 Het wetsvoorstel fosfaatrechten wordt niet in 2017, maar pas in 2018 doorgevoerd.
Bezoek de Vakbeurs GrootGroenPlus 03-10-2016 Van 5 tot 7 oktober wordt op het CLTV-terrein in Zundert de jaarlijkse Boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus georganiseerd. Tijdens deze beurs presenteren kwekers en toeleveranciers zich aan de bezoekers.
Sectorrapporten boomkwekerij gepubliceerd 26-09-2016 Zoals gebruikelijk presenteert Van Oers Agro na afloop van het boomkwekerijseizoen sectorrapporten voor containerteelt en bos-en haagplantsoen.
Inzaaien vanggewassen ecologisch aandachtsgebied 15-09-2016 Als u er voor gekozen heeft om een deel van de vergroeningseisen in te vullen met vanggewassen, houdt u er dan rekening mee dat het vanggewas uiterlijk 30 september ingezaaid moet zijn.
Bouwen of slopen? Vanaf 1 januari beslist de provincie mee 09-09-2016 De nieuwe Wet Natuurbescherming is vanaf 1 januari 2017 van kracht. Deze wet vervangt de oude Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en faunawet.
Uitrijdverbod mest op bouwland uitgesteld 31-08-2016 Door het natte voorjaar en de latere oogst is het niet overal mogelijk om drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib tijdig uit te rijden.
Vrijstellingen vernietiging grasland 23-08-2016 Als u zonder toestemming grasland vernietigt krijgt u een boete en wordt u gekort op uw toeslag.
Overlap van percelen bij RVO: bekijk nu met wie 17-07-2016 Heeft u via u gecombineerde opgave een perceel aangegeven dat overlapt met een perceel van iemand anders?
Schade door noodweer: bent u echt goed verzekerd? 08-07-2016 Veel ondernemers in Oost-Brabant zijn door het noodweer van de afgelopen weken met de neus op de feiten gedrukt. Men dacht goed verzekerd te zijn, maar de schade bleek toch niet gedekt.
Beschikking Diergezondheidsfonds valt op de mat 28-06-2016 Bedrijven met schapen, geiten of pluimvee ontvangen van RVO een beschikking met de definitieve heffing Diergezondheidsfonds over het jaar 2015.
Let op bij afvoer dierlijke mest naar natuurterreinen 18-06-2016 Pacht u als veehouder natuurterreinen en mag u daarop volgens de overeenkomst dierlijke mest uitrijden, weet dan wel dat de afvoer van deze mest alleen als afvoer in uw berekening meegenomen kan worden indien u een vervoersbewijs (VDM) met opmerkingscode 34 heb opgemaakt.
Duidelijkheid over Melkveefosfaatreferentie na overdracht 15-06-2016 Tot op heden was de berichtgeving verschillend over de situaties waarbij het wel of niet mogelijk was om de melkveefosfaatreferentie (mfr) over te dragen.
Pachtnormen 2016 flink omhoog 31-05-2016 De pachtnormen 2016 voor los bouw- en grasland zijn gemiddeld fors gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Vervanging suikerquotum in leveringsrechten 20-05-2016 In 2017 vervalt de marktregulering voor suiker en komt er een einde aan de suikerquotering. In plaats hiervan gaat Cosun over op ledenleveringsbewijzen (LLB) waarmee suikerbieten tegen een ledenprijs worden geleverd.
Uitbetaling betalingsrechten 17-05-2016 Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken neemt een aantal maatregelen om de uitbetaling van de betalingsrechten te versnellen.
Afroming fosfaatrechten en bedrijfsoverdracht 06-05-2016 De Tweede Kamer heeft op 19 april gestemd over de 25 moties die eerder waren ingediend bij het debat over de situatie in de melkveehouderij.
Melding verhoogde stikstofnorm akkerbouw uiterlijk 15 mei 2016 05-05-2016 Bedrijven die frietaardappelen, suikerbieten en/of granen op kleigrond telen en de afgelopen drie jaar een bepaalde (bovengemiddelde) opbrengst hebben gehaald, kunnen in aanmerking komen voor een extra stikstofgebruiksnorm.
Nieuw pachtakkoord 02-05-2016 Afgelopen week hebben belangenorganisaties van pachters en verpachters een akkoord bereikt over de herziening van het pachtrecht.
RVO: Handel in vee is geen landbouwactiviteit 24-04-2016 RVO heeft aangegeven dat handel in vee buiten de SBI-codes voor landbouw valt. Deze activiteit valt onder 46.2 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren.
Zijn uw betalingsrechten al toegekend? 05-04-2016 RVO streefde ernaar om op uiterlijk 1 april 2016 alle betalingsrechten toe te kennen. Hierin zijn ze echter niet geslaagd.
Met de tractor België in: vraag vrijstelling kilometerheffing aan 03-04-2016 Vanaf 1 april is in België de kilometerheffing ingevoerd voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton.
Vul alvast uw gewaspercelen in 21-03-2016 Vanaf 1 april kunt u uw gecombineerde opgave indienen. Onderdeel daarvan is de opgave gewaspercelen. Wij adviseren u om deze nu al aan te passen via ‘Mijn percelen’ op de website van RVO.
Laat uw betalingsrechten niet opdrogen 19-03-2016 Heeft u in 2015 betalingsrechten aangevraagd, deze toegekend gekregen, maar zijn ze niet uitbetaald omdat het bedrag lager was dan 500 euro?
Gecombineerde opgave in 2016 alleen nog digitaal 13-03-2016 Voorgaande jaren was het nog mogelijk om de Gecombineerde opgave op papier in te dienen. Deze mogelijkheid is nu vervallen, alleen digitaal indienen is nog mogelijk.
Duidelijkheid over invulling stelsel fosfaatrechten 04-03-2016 Het stelsel van fosfaatrechten voor de Nederlandse melkveehouderij gaat definitief in per 1 januari 2017. In hoofdlijnen houdt de regeling in dat fosfaatrechten verhandelbaar worden maar op termijn moeten leiden tot krimp van de melkveehouderij.
Nevenactiviteit? Controleer inschrijving Kamer van Koophandel 23-02-2016 In 2015 kon in principe ieder bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met landbouwactiviteiten (SBI-code 011 t/m 015) in aanmerking komen voor betalingsrechten.
Verkoop of verhuur van betalingsrechten? Melden voor 15 mei 19-02-2016 Wilt u uw betalingsrechten in 2016 gaan verhuren of verkopen, dan dient u de overdracht te melden bij RVO. De uiterste meldingsdatum bij RVO was 31 maart, maar is uitgesteld tot 15 mei.
VAR verdwijnt definitief per 1 mei 2016 12-02-2016 Het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) is door de Eerste Kamer. Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016.
Meer informatie subsidie Jonge Landbouwers bekend 04-02-2016 Op 1 maart opent de subsidieregeling Jonge Landbouwers. Althans, het is de verwachting dat de uitvoerende provincies op die datum de regeling openstellen. Agrarische ondernemers die op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn komen in aanmerking voor deze subsidie. Heeft u al eerder subsidie Jonge Landbouwers gehad dan komt u niet in aanmerking.
Een vrijstelling voor de mestboekhouding? 30-01-2016 Niet alle agrarische bedrijven zijn verplicht een mestboekhouding bij te houden.
Brief aanvullende gegevens RVO ontvangen? 26-01-2016 RVO heeft een aantal ondernemers per post en digitaal verzocht om aanvullende gegevens in te dienen.
Controleer uw beschikking betalingsrechten 15-01-2016 RVO is gestart met het versturen van beschikkingen toekenning betalingsrechten 2015. Via deze beschikking wordt het aantal toegekende betalingsrechten en de waarde van de basispremie over de jaren 2015 tot en met 2019 vastgesteld.
Vrijstelling grondgebondenheid melden voor 1 februari 13-01-2016 Met ingang van 1 januari 2016 is de AMvB grondgebondenheid melkveehouderij in werking getreden. Het gevolg hiervan is dat, als u wilt groeien, u extra grond in gebruik zal moeten nemen.
Actualiteiten derogatie 07-01-2016 Agrarische ondernemers met minimaal 80% grasland in gebruik kunnen onder voorwaarden de gebruiksnormen voor stikstof uit graasdierenmest verhogen. U moet zich voor deze derogatie aanmelden voor 1 februari via mijnRVO.nl. Lees in dit bericht meer over de nieuwe voorwaarden, aanmelddata, bemestingsplan, aanvullende gegevens, analyserapporten en wijzigingen.
Fijne feestdagen en een succesvol 2016 24-12-2015 De kerstdagen staan voor de deur, waarna we 2015 afsluiten. Voor ondernemers een bewogen jaar, waarin zakelijk en prive van alles gebeurd is.
Melkveefosfaatreferentie niet overdraagbaar aan derden of BV 20-12-2015 Op de beschikking melkveefosfaatreferentie wordt het aantal kg fosfaat aan ruimte vermeld. Deze melkveefosfaatreferentie is daarmee belangrijk voor toekomstige uitbreiding van uw bedrijf.
Restant uitkering toeslagrechten 20-12-2015 Een aantal bedrijven heeft al voor 1 december een voorschot ontvangen op de bedrijfstoeslagrechten. Het restant ontvangen deze bedrijven pas vanaf februari.
Nieuwe werkwijze pachtovereenkomst op papier in 2016 10-12-2015 Indien u vanaf 1 januari 2016 uw pachtovereenkomst op papier indient, krijgt u te maken met enkele wijzigingen. In de pachtovereenkomst vermeldt u namelijk vanaf 2016 het KvK-nummer, BSN of relatienummer van RVO.nl van zowel verpachter als pachter.
Gratis cursus balans lezen in december 01-12-2015 Wilt u de jaarrekening ook leren begrijpen? Door de cijfers heen kijken, aandachtspunten signaleren en aan de hand daarvan beslissingen nemen? Dan is deze gratis cursus ideaal voor u.
Cursus “grondgebondenheid en melkveehouderij” 27-11-2015 In november hebben wij deze cursus gegeven voor onze melkveehouders. Bent u lid van een studieclub en u wilt binnen uw club een avond of middag organiseren over de gevolgen van fosfaatrechten, grondgebonden groei en 100% verwerkingsplicht voor uw bedrijf, laat dit ons dan weten.
Heeft u nog ruimte dit jaar? 18-11-2015 Waar veehouders doorgaans exact weten hoeveel mestruimte ze in een jaar hebben, is dit bij veel tuinders, akkerbouwers en kwekers vaak niet in beeld. Het kan zijn dat u nog aanvoerruimte heeft die u dit jaar nog kunt benutten.
Komende week Rundvee en Mechanisatie Vakdagen Gorinchem 15-11-2015 Van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 november wordt in de evenementenhal in Gorinchem de jaarlijkse Rundvee en Mechanisatie Vakdagen gehouden. Ook Van Oers Agro is hier vanzelfsprekend aanwezig.
Is afkoop van landinrichtingsrente interessant? 08-11-2015 Heeft u grond in een ruilverkavelingsgebied, dan krijgt u te maken met landinrichtingsrente. Deze wordt standaard in 26 jaartermijnen van 6% in rekening gebracht.
Cursus ‘grondgebondenheid en melkveehouderij’ 03-11-2015 Wat betekenen fosfaatrechten, grondgebonden groei en 100% verwerkingsverplichting voor uw bedrijf? Hoe kunt u uw bedrijf ondanks deze strengere regelgeving toch laten groeien? W
Tuinbouwgas? Lever tijdig de verklaring in bij uw leverancier 11-10-2015 Gebruikt u gas voor verwarming en ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten? Dan kunt u een tuinbouwverklaring inleveren bij uw energieleverancier waarmee u in aanmerking komt voor de verlaagde tarieven energiebelasting, de opslag duurzame energie en de btw.
Corrigeer onjuist opgegeven grond GO 2015 voor 7 oktober 28-09-2015 Zoals al eerder in onze Agroflits aangegeven is RVO.nl verplicht te controleren op het onjuist opgeven van landbouwgrond. De Europese Commissie heeft tevens aangegeven dat er gesanctioneerd dient te worden bij foutieve opgave.
Toch kans op korting bij teveel aangevraagde oppervlakte in GO 19-09-2015 RVO heeft aangegeven, dat indien er bij de GO voor een areaal onterecht bedrijfstoeslag wordt aangevraagd, dit toch kan leiden tot een korting of zelfs uitsluiting van de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van RVO.
Agrarisch loonwerk: 21% of 6%? 13-09-2015 Wanneer u of een werknemer bij een collega-landbouwer werkzaamheden verricht moet u BTW op de factuur vermelden. Moet u dan 21% of 6% op de factuur vermelden?
Bietenteler mag areaal weer uitbreiden in 2016 31-08-2015 Voor teeltseizoen 2016 mogen bietentelers weer iets meer suikerbieten zaaien. Dit heeft Cosun op 19 augustus bekend gemaakt.
Let goed op uw pachtovereenkomst 18-08-2015 Wanneer u als grondgebruiker een pachtovereenkomst afsluit, let dan goed op of het reguliere of geliberaliseerde pacht betreft. Het onderscheid tussen deze pachtvormen zit hoofdzakelijk in het recht van continuatie, indeplaatsstelling en voorkeursrecht bij verkoop.
Gewijzigde zaaidatum EA-gewas soms toch melden bij RVO 17-08-2015 In een aantal situaties zal de feitelijke zaaidatum van het EA-gewas toch gemeld moeten worden aan RVO. Dit dient o.a. te gebeuren als het gewas binnen 10 weken na de oorspronkelijk opgegeven zaaidatum wordt vernietigd of beweid of wanneer de daadwerkelijke zaaidatum later is dan oorspronkelijk opgegeven.
Sectorrapporten boomkwekerij uitgebracht 07-08-2015 Vandaag zijn de sectorrapporten voor de boomkwekerij uitgebracht. De belangrijkste resultaten over het voorbije seizoen in de bos- en haagplantsoen en containerteelt worden hierin benoemd, evenals de verwachtingen voor het nieuwe seizoen.
RVO stuurt vragenbrieven Jonge Landbouwers 25-07-2015 Heeft u in de Gecombineerde Opgave 2015 aangevinkt dat u naast de reguliere betalingsrechten ook een extra betaling wilt omdat u aan de criteria van Jonge Landbouwer voldoet? Dan kan het zijn dat u een vragenbrief ontvangt van RVO.
Grondgebonden groei in de melkveehouderij 14-07-2015 Er is nu veel discussie over Fosfaatrechten maar vanaf 1 januari 2016 krijgen melkveehouders die meer fosfaat produceren dan in 2014 maken met grondgebonden groei.
Vrijdag 3 juli open dag bij familie Kruis in Schelluinen 19-06-2015 De afgelopen maanden hebben voor de familie Kruis-Slingerland in het teken gestaan van de nieuwe ligboxenstal voor 130 melkkoeien. Op vrijdag 3 juli stellen ze hun bedrijf open voor het publiek om de stal met diverse nieuwe technieken te bekijken.
Het is bijna 15 juni! 12-06-2015 De uiterste inleverdatum voor uw gecombineerde opgave nadert. Heeft u nog geen opgave ingediend, dan is het raadzaam om dit alsnog te doen, zodat u niet gekort wordt op de eventueel te ontvangen subsidies. Of het voor u interessant is, hangt af van het grondgebruik en de oppervlakte.
Ammoniakrechten toch aftrekbaar voor belasting 06-06-2015 Eerder besloot de regering dat men de ammoniak-, varkens- en pluimveerechten niet meer mag afschrijven. Na protest van SGP en CDA, heeft staatssecretaris Wiebes toegezegd dat het kabinet af zal zien van haar voornemen om niet meer af te schrijven op genoemde rechten.
Actualiteiten Gecombineerde opgave 2015 20-05-2015 Voor het toekennen van betalingsrechten, een aanvraag uit de Nationale Reserve en de toeslag Jonge Landbouwers is de registratie van een bedrijf bij de Kamer van Koophandel leidend.
Aanvraag SNL-uitbetaling en melding Diergezondheidsfonds 19-05-2015 De periode voor het indienen van de Gecombineerde Opgave (GO) is onlangs verlengd t/m 15 juni. Het was echter niet duidelijk of deze verlengde termijn ook geldt wanneer met de GO uitbetaling van SNL-subsidie wordt aangevraagd.
Uitstel Gecombineerde opgave tot 15 juni 27-04-2015 De indientermijn voor de Gecombineerde opgave is verlengd tot 15 juni. De peildata zijn wel onveranderd gebleven.
Stikstofdifferentiatie voor gewassen op klei 14-04-2015 Heeft u de afgelopen drie jaar per jaar een opbrengst van meer dan 75 ton suikerbieten en/of 50 ton fritesaardappelen per ha. op klei gehad?
Tips en aandachtspunten gecombineerde opgave 08-04-2015 Deze maand dienen de meeste agrarische ondernemers de gecombineerde opgave in. Van Oers Agro heeft een overzicht met handige tips en aandachtspunten opgesteld.
Subsidie premie brede weersverzekering 2015 21-03-2015 Ook in 2015 kunt u weer via de Gecombineerde Opgave 2015 subsidie aan te vragen voor de premie van een brede weersverzekering. Maximaal krijgt u 65% van de verzekeringspremie vergoed.
Vrijstelling mestverwerkingsplicht stromest vanaf 2015 20-03-2015 Per 1 januari 2015 geldt een vrijstelling voor de mestverwerkingsplicht voor bedrijven waar minimaal 90% van fosfaatproductie komt van dieren die op stro worden gehouden.
Betalingsrechten als u grond van een particulier huurt 17-03-2015 U krijgt betalingsrechten op alle subsidiabele landbouwgronden welke u in 2015 in gebruik heeft en invult op uw gecombineerde opgave.
Sectorrapporten boomkwekerij najaar 2014 13-03-2015 Vandaag zijn de sectorrapporten 'Containerteelt’ en ‘Bos- en haagplantsoen‘ over het najaar 2014 gepubliceerd. Hierin geven we de ontwikkelingen in de sector aan, opgetekend op basis van de omzetontwikkeling, arbeidskosten en kritische opbrengstprijs. Daarnaast spreken we de verwachting uit over het lopende voorjaar.
Uitvinken subsidiabele grond op gecombineerde opgave niet toeges 06-03-2015 Er is enige discussie geweest of het in de gecombineerde opgave 2015 toegestaan zou zijn om aan te geven of je wel of niet betalingsrechten op een perceel toegekend wil krijgen.
Controleer uw WOZ-beschikking 27-02-2015 De meeste gemeenten versturen komende week de WOZ-beschikkingen. Het is belangrijk dat u de beschikking controleert, zowel op inhoud (staan alle gebouwen en oppervlakten er juist op) als op waarde. Veel belastingsoorten hanteren namelijk de WOZ-waarde als uitgangspunt.
Werk uw percelen bij in Mijn percelen 24-02-2015 Het intekenen van de gewaspercelen is vanaf dit jaar losgekoppeld van de Gecombineerde Opgave (GO). Dit jaar tekent u uw percelen in via ‘Mijn percelen’.
Kunt u inloggen op mijnRVO.nl? 08-02-2015 Bijna de helft van de ondernemers heeft nog geen eHerkenning geregeld voor hun bedrijf.
Kringloopwijzer 05-02-2015 Bedrijven die in 2014 een fosfaatoverschot hebben, zijn vanaf 2015 verplicht om de kringloopwijzer in te vullen.
Aanmelden voor derogatie voor 1 februari 22-01-2015 Als u mee wil doen aan derogatie dient u zich voor 1 februari aan te melden via “Mijn Dossier” van RvO. Indien u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u in plaats van 170 kg stikstof per ha. uit dierlijke mest (in Noord-Brabant) 230 kg stikstof op zand en loss gronden en 250 kg op klei en veen aan graasdierenmest gebruiken.
Aanvullende gegevens aanleveren bij RvO? Eerst rekenen! 21-01-2015 Wilt u zich aanmelden voor derogatie of heeft u een brief van RvO ontvangen met het verzoek aanvullende gegevens aan te leveren? Doe dit dan vóór 1 februari.
Ook in 2015 zijn de cursussen van de Van Oers Academy gratis! 12-01-2015 Van Oers investeert al vele jaren in kennis. Niet alleen worden onze medewerkers continue geschoold, ook onze klanten kunnen gebruik maken van onze opleidingen.
Ontheffing dierrechten (POR) aanvragen vóór 30 januari 05-01-2015 Varkens- en pluimveebedrijven die na 28 september 2011 zijn uitgebreid of nog willen uitbreiden kunnen van 5 t/m 30 januari 2015 ontheffing vragen voor 50% van de benodigde dierrechten. De aan te vragen ontheffing is geldig tot en met 31 december 2017. Aanvragen kunnen digitaal via mijn.rvo.nl worden ingediend.
Productie mestkorrels valt nu ook onder mestverwerking 13-12-2014 De productie van mestkorrels wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 als mestverwerking gezien. Onder mestkorrels wordt dierlijke mest verstaan dat is gedroogd tot minimaal 90% droge stof en dat tot korrels is geperst.
Boomkwekerij is ‘blijvende teelt’ in GLB 10-12-2014 Betalingsrechten aanvragen voor uw boomkwekerijbedrijf? Ook als de teelt korter dan vijf jaar duurt wordt boomkwekerijgewas als blijvende teelt aangemerkt.
Wijziging tarieven registratie pachtcontracten 04-12-2014 Per 1 januari 2015 worden de tarieven van de grondkamers verhoogd. Dit geldt niet voor het tarief voor het digitaal indienen van een geliberaliseerd pachtcontract voor zes jaar of korter. Dit blijft namelijk € 100. Indien het pachtcontract op papier wordt ingediend dan gaat dit € 126 kosten.
Overschrijding fosfaatgebruiksnorm? Dit kunt u doen! 03-12-2014 Dreigt u de fosfaatgebruiksnormen over 2014 te overschrijden, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een teveel aan fosfaat over te hevelen naar het volgende jaar. Dit dient u dan wel via mijn.rvo voor 31 december 2014 te melden.
Openstelling subsidie SNL-Agrarisch natuur 2015 29-11-2014 In de periode van 15 november t/m 31 december 2014 kunnen subsidieaanvragen wordne ingediend voor de subsidie SNL-Agrarisch natuur 2015.
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen 2014 25-11-2014 Ook dit jaar neemt Van Oers Agro deel aan de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen.
Eindejaarstips 2014 11-11-2014 Het einde van 2014 nadert in snel tempo, voor u het weet is het 2015. Een goed moment om nog even stil te staan bij de Eindejaarstips 2014.
Pachtvormen op de schop 26-10-2014 Staatssecretaris Dijksma heeft een voorstel kenbaar gemaakt om het huidige systeem van pachtvormen ingrijpend te wijzigen.
Korting op toeslagrechten 17-10-2014 Veehouders die geen geldige vergunning voor de Natuurbeschermingswet hebben dreigen te worden gekort op hun toeslagrechten.
Bedrijfsopvolger? Volg de Masterclass EVTO 05-10-2014 Als ondernemer van de toekomst moet je over veel vragen nadenken. Welke strategie past het beste bij ons bedrijf?
Emissiewaardes verder omlaag in 2015 04-10-2014 Met ingang van 2015 gaan de maximale emissiewaardes voor ammoniak omlaag. Dit geldt eveneens voor agrariërs die met vergunningen bezig zijn of ze net rond hebben, maar nog niet klaar zijn met bouwen.
Controleer uw referentiegegevens nieuwe GLB 01-10-2014 Het is mogelijk om via mijn.rvo.nl de referentiegegevens in te zien waarop vanaf 2015 de nieuwe betalingsrechten worden gebaseerd.
Van Oers Agro op GrootGroenPlus 2014 30-09-2014 Van 1 oktober tot 3 oktober is Van Oers Agro aanwezig op de internationale boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus.
Uw mestbeleid in 2014 18-09-2014 Veel veehouders hebben in januari van dit jaar een bemestingsplan opgesteld. Door wijzigingen in de regelgeving, veranderende bedrijfsomstandigheden en omdat voor het eerst rekening gehouden moet worden met een eventuele mestverwerkingsplicht, is het de vraag of u uw bedrijfssituatie nog goed in beeld heeft.
Actie GrootGroenPlus: Win kaarten voor de Efteling 16-09-2014 De eerste dagen van oktober staan als vanouds in het teken van de Internationale Boomkwekerij Vakbeurs GrootGroenPlus. Tussen 1 en 3 oktober weten vele duizenden boomkwekers, handelaren en gelieerde bedrijven de weg naar het Zundertse CLTV-terrein te vinden. Van Oers Agro zal zoals al vele jaren weer aanwezig zijn, dit jaar opnieuw in de ‘Treeport-tent’.
Cursusaanbod najaar 09-09-2014 Dit najaar worden er weer met regelmaat cursussen gegeven, waarvan er ongetwijfeld ook voor u interessant zijn.
Controle gewaspercelen 2014 04-09-2014 Ook dit jaar is door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij een aantal agrarische bedrijven die bedrijfstoeslag hebben aangevraagd de perceelopgave gecontroleerd.
Premievrije periode maar eenmalig te benutten 03-09-2014 Werkgevers en werknemers hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO Open Teelten, welke onder meer geldt voor boomkwekerij, fruitteelt, tuinbouw en akkerbouw. Deze cao gaat in op 1 juli 2014 en heeft een looptijd van een jaar. Hieronder in het kort de belangrijkste wijzigingen.
Sectorrapporten boomkwekerij beschikbaar 02-09-2014 Van Oers Agro presenteert de sectorrapporten ‘Containerteelt’ en ‘Bos- en haagplantsoen‘ over seizoen 2013-2014. Op basis van de omzet, arbeidskosten en kritische opbrengstprijs geven we onze visie op de ontwikkelingen in de sector.
In het kort de wijzigingen in het ontslagrecht in 2015 22-08-2014 In 2015 verandert er veel op het gebied van ontslagrecht. Zo worden vanaf 1 juli 2015 tijdelijke contracten al na twee in plaats van drie jaar omgezet in onbepaalde tijd en wordt de termijn die de keten verbreekt verlengd tot zes maanden.
Schenkingsvrijstelling tot uiterlijk 31 december 20-08-2014 De tijdelijke verruimde vrijstelling voor schenkingen die worden benut voor aflossing of verbouwing van de eigen woning wordt volgend jaar niet voortgezet.
Werktijdverkorting voor gedupeerden Russische boycot 18-08-2014 Het Russische antwoord op de Europese sancties, sluiting van de grens voor een groot gedeelte van de Nederlandse producten, is volgens het kabinet een buitengewone omstandigheid.
BTW-nummers controleren 14-08-2014 Wanneer u de geldigheid van een BTW-nummer wilt controleren, kunt u dit via de internetsite van de Europese Commissie eenvoudig nagaan.
Periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden 10-08-2014 Bent u gehuwd op huwelijkse voorwaarden en is daarin een periodiek verrekenbeding opgenomen? Dan is het verstandig om na te gaan of u dit verrekenbeding jaarlijks hebt nageleefd.
Toepassing extra stikstofkunstmest als herstelbemesting 04-08-2014 Wanneer door extreme regenval extra stikstofkunstmest nodig is op bouwland, mag u onder voorwaarden deze herstelbemesting toepassen.
Oudedag-APK voor de ondernemer 24-07-2014 Als ondernemer bent u dag in, dag uit vooral bezig met ondernemen. Natuurlijk heeft u – in een ver of minder ver verleden – uw pensioen geregeld en stilgestaan bij wat er moet gebeuren als u met pensioen gaat, zou overlijden, arbeidsongeschikt raakt of met een echtscheiding te maken krijgt.
Rekenvoorbeeld fiscaal voordeel bij zonnepanelen en asbest 26-06-2014 De meeste provincies hebben de eisen voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf - Zonnepanelen erop’ verlengd en verruimd. Dat houdt in dat meer eigenaren van schuren en stallen met asbesthoudende daken in aanmerking komen voor de regeling. Van Oers Agro heeft een rekenvoorbeeld opgesteld om de fiscale en subsidievoordelen eenvoudig in beeld te brengen.
Gemiddelde langjarige melkprijs € 34,50 17-06-2014 Onlangs hebben de deelnemers aan het prognose overleg melkveehouderij nieuwe uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen lange termijn vastgesteld.
Vrijstelling mestverwerking voor stromest 15-06-2014 De aangekondigde vrijstelling voor de mestverwerking voor bedrijven, waarvan tenminste 90% van de dieren op stro worden gehuisvest, gaat waarschijnlijk pas vanaf 1 januari 2015 gelden.
Uitwerking nationale invulling Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 13-06-2014 Staatssecretaris Dijksma heeft begin juni haar voorstellen inzake de nationale invulling van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2014-2020 naar de Kamer gestuurd.
Verlengen tijdelijk arbeidscontract? 20-05-2014 Per 1 juli gaat de nieuwe flexmaatregel in. Hierin is opgenomen dat werkgevers voortaan een maand van tevoren schriftelijk moeten laten weten dat het tijdelijk contract van werknemers wordt verlengd.
Stimulering duurzame stallen middels Plusstal 17-05-2014 Om de bouw van duurzame stallen vanaf 2015 te stimuleren, is het concept “Plusstal” geïntroduceerd.
Ontwikkelingen rondom de VAR-verklaring 15-05-2014 Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bestaat er nu vaak onduidelijkheid of de afgegeven VAR-verklaring correct is. De Belastingdienst controleert een VAR-verklaring achteraf, wat voor vervelende verrassingen kan zorgen. Bovendien groeit het aantal zelfstandigen zonder personeel zo hard, dat het voor de fiscus vrijwel onmogelijk is om de var-verklaringen te controleren. Dit werkt schijnzelfstandigheid in de hand. De invoering van de VAR webmodule per 1 januari 2015 moet dit voorkomen. De opdrachtgever wordt namelijk medeverantwoordelijk voor de juistheid van de var-aanvraag. Dit betekent dat u al bij het invullen de juistheid van de gegevens moet controleren. Binnenkort maakt het kabinet de concrete plannen bekend in het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014.
Zachte landing melkquotum? 13-05-2014 LTO Nederland heeft een voorstel gedaan om de superheffing over de geproduceerde melk in 2015 te verlagen.
Opfriscursus Twinfield 08-05-2014 Veel klanten zijn in de afgelopen jaren gestart met online boekhouden via Twinfield. Wij merken dat er ondanks de uitleg vooraf en begeleiding tijdens het boeken nog behoefte is aan tips en trucs.
Omzetstijging bos- en haagplantsoen 1e kwartaal 07-05-2014 De omzet van bos-en haagplantsoen heeft zich door het zachte weer in het eerste kwartaal van 2014 hersteld. Ten opzichte van voorgaande jaren is een groei te zien, welke grotendeels valt te herleiden tot de weersomstandigheden.
Gratis veiligheidsscan voor uw bedrijf 05-05-2014 Bedrijven met maximaal 10 werknemers per vestiging kunnen via de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven een gratis veiligheidsscan aanvragen.
Definitieve regels derogatie gepubliceerd 02-05-2014 Nederland heeft voor de komende vier jaar weer derogatie verkregen. Naar aanleiding hiervan is de definitieve derogatieregeling gepubliceerd.
Moet u ook de landbouwtelling indienen? 23-04-2014 Is het indienen van de landbouwtelling (gecombineerde opgave) voor u wel of niet verplicht? Dat hangt af van de omvang van uw bedrijf.
Andere auto? Mogelijk ook fiscaal voordeel 21-04-2014 Een van de voorwaarden voor extra investeringsaftrek en vrije afschrijving op energiezuinige auto’s is dat het een nieuwe auto moet zijn.
Uitstel van betaling belastingschuld mogelijk 20-04-2014 Wanneer u uw belastingaanslag niet kunt betalen zijn er drie vormen van betalingsuitstel mogelijk: regulier, bijzonder en kortlopend.
Derogatie: meerdere normen per bedrijf mogelijk 17-04-2014 De nieuwe derogatie maakt bij het vaststellen van de norm onderscheid tussen grondsoort. Voor klei- en veengronden geldt in heel Nederland een norm van 250 kg.
Belastingdienst verstuurt brieven SBA 07-04-2014 De Belastingdienst verstuurt momenteel brieven aan belastingplichtigen inzake het ServiceBericht Aanslag (SBA). De SBA vervangt de Elektronische Kopie Aanslag (EKA), het systeem waarmee wij digitaal uw aanslagen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting ontvangen.
Loonkosten verlagen? Maak gebruik van de cafetariaregeling 04-04-2014 In veel sectoren vormen de loonkosten de grootste kostenpost. Het voorlopig verdwijnen van de achtwekenregeling betekent voor ondernemers die van de regeling gebruik maken een forse stijging van de kostprijs per uur.
Kleine werkgever? Denk na over de verzekering WGA 21-03-2014 Werkgevers zijn in beginsel via het UWV verzekerd voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze regeling zorgt ervoor dat arbeidsongeschiktheidslasten van werknemers met een contract voor onbepaalde tijd na 104 weken bij de werkgever terecht komen.
Toeslagrechten in 2014 met 11% gekort 06-03-2014 De waarde van alle toeslagrechten wordt per 15 mei 2014 gekort met 11 procent. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is deze korting nodig omdat de bedrijfstoeslagregeling nog doorloopt in 2014 en er minder budget beschikbaar is.
Verplichte mestverwerking 05-03-2014 Om aan de mestverwerkingsplicht te voldoen kunt u ook de mest via een bewerker/tussenopslag aan een exporteur/verwerker leveren. U dient dan wel een driepartijenovereenkomst (3PO) op te stellen.
Bezwaar maken tegen uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen? 27-02-2014 Op korte termijn ontvangt u, of heeft u reeds ontvangen, de nieuwe aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen. Op deze aanslagbiljetten wordt ook de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vermeld.
Overdracht van toeslagrechten 15-02-2014 In 2014 zal de waarde van de toeslagrechten als gevolg van daling van het beschikbare budget met ca. 12% worden gekort. Hierdoor bestaat de kans dat bedrijven beneden de betalingsgrens van € 500,- dalen en hierdoor geen bedrijfstoeslag over 2014 zullen ontvangen.
Cursusaanbod Van Oers Agro: Landbouwbeleid 22-01-2014 Van Oers deelt graag kennis met u. Onze medewerkers worden voortdurend bijgeschoold over de meest recente ontwikkelingen in de markt, zodat ze u van het juiste advies kunnen voorzien.
Laat de gevolgen van het nieuwe landbouwbeleid doorrekenen 15-01-2014 Vanaf 2015 treedt het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid in werking. Bijna alle actieve landbouwers die grond in gebruik hebben krijgen dan betalingsrechten toegekend, welke de huidige toeslagrechten zullen vervangen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de jaarlijkse bijdrage die u ontvangt in de komende jaren gefaseerd zal wijzigen. Sommige ondernemers kunnen voor het eerst een toeslag verwachten, terwijl voor andere ondernemers de jaarlijkse bijdrage gehalveerd wordt of zelfs geheel vervalt. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering.
Geen actieve landbouwer en eigenaar van rechten? 30-12-2013 Verkoop ze voor 31 maart!
Verhuur grond en betalingsrechten in 2015 24-12-2013 Er lijkt een oplossing te komen voor de onzekerheid over toekenning van betalingsrechten op verhuurde grond.
Verplichte mestverwerking door Eerste Kamer 23-12-2013 De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel t.a.v. de verplichte mestverwerking aangenomen.
Meet- registratie- en rapportageverplichtingen glastuinbouw 17-12-2013 Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor de metingen, de registratie en de rapportage van de lozing van meststoffen. In grote lijnen komt het er op neer dat substraattelers moeten rapporteren over de geloosde hoeveelheid meststoffen en grondtelers daarnaast ook het verbruik aan meststoffen moeten rapporteren.
Belangrijke data en dierrechten melkveehouderij 12-12-2013 Het einde van het jaar nadert. Voor o.a. overdracht van melkquotum of het opstellen van bemestingsplannen gelden uiterste data. Daarom hebben wij de belangrijkste voor u hieronder op een rijtje gezet:
Eindejaarstips 2013 02-12-2013 Profiteer van de fiscale mogelijkheden nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen voor 31 december. Van Oers heeft voor u de eindejaarstips!
Let op de afspraken die u met uw bankier heeft gemaakt 01-12-2013 Bij de aanvraag van een financiering maakt u afspraken met de bank over de rente, aflossing, zekerheden en het al dan niet voor een bepaalde datum aanleveren van uw jaarcijfers.
Goed nieuws voor bedrijfsopvolgers 23-11-2013 De afgelopen periode is er veel onrust geweest over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Door deze faciliteit, opgenomen in de Successiewet, is bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen een groot gedeelte (deels) vrijgesteld. Krijgt u een onderneming geheel of gedeeltelijk geschonken dan heeft u recht op een vrijstelling van 100% over de iets meer dan 1 miljoen euro. Over het meerdere bedraagt de vrijstelling 83%. Door deze regeling is bedrijfsoverdracht in de agrarische sector mogelijk.
Einde G-rekening nabij 18-11-2013 Wanneer u bij inlening van personeel of onderaanneming gevrijwaard wilt zijn van aansprakelijkheid over de betaling van loonbelasting en omzetbelasting dan kunt u een gedeelte van de factuur overmaken op een G-rekening. Dit is een geblokkeerde rekening, waardoor u de garantie hebt dat de belastingdienst door de wederpartij betaald wordt.
Ontmoet Van Oers Agro op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen 14-11-2013 Van dinsdag 19 tot en met donderdag 21 november worden in de Evenementenhal in Gorinchem de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen georganiseerd. Het is dé vakbeurs voor rundveehouders, akkerbouwers en loonwerkers in Zuid en West Nederland.
Aansprakelijkheid eindigt niet bij einde VOF of maatschap 09-11-2013 Als vennoot van een VOF of maatschap bent u ook in privé aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Schuldeisers kunnen daardoor voor de schulden die de vennootschap heeft ook aanspraak maken op het privé-vermogen van één van de vennoten. Bij een VOF kan elk van de vennoten persoonlijk aangesproken worden voor de gehele schuld, bij een maatschap geldt dit voor de maatschapsleden uitsluitend voor gelijke delen.
Hoofdpunten van het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 31-10-2013 Onlangs is het ontwerp 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn ter inzage gelegd. Tot uiterlijk 27 november kan een zienswijze worden ingediend. Nederland moet iedere 4 jaar aan Brussel een Actieprogramma Nitraatrichtlijn overleggen. Inmiddels is het 5e Actieprogramma in voorbereiding.
Eigen woning energiezuiniger met goedkope lening 27-10-2013 Zoals het er nu naar uitziet kunt u vanaf december 2013 een goedkope lening afsluiten om u huis energiezuiniger te maken. Bent u van plan uw woning te isoleren, dan kunt u onder voorwaarden gebruik maken van het Nationaal Energiebespaarfonds.
Bewaarplicht administratie 24-10-2013 De wettelijke bewaartermijn van uw administratie bedraagt zeven jaar.
BTW-tarief bij de levering van paarden 18-10-2013 Het 6%-tarief voor de levering van paarden in de leeftijd tot en met 4 jaar mag nog worden toegepast tot 1 januari 2014. Dit heeft de staatssecretaris goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2014 geldt het tarief van 21% voor deze paarden.
Aanvraag toeslagrechten in 2013 leidend voor 2015 13-09-2013 Er is wat meer duidelijkheid over de nieuwe bedrijfstoeslagregeling. De nieuwe regeling gaat in 2015 in.
Let op geldigheid certificaten bij inlening via uitzendbureaus 10-09-2013 Maakt u gebruik van de diensten van een uitzendbureau, controleer dan goed of dit uitzendbureau zich aan de regels houdt.
Sectorrapporten 2012-2013 boomkwekerij beschikbaar 04-09-2013 De sectorrapporten over seizoen 2012/2013 zijn beschikbaar. Aan de hand van kengetallen wordt de ontwikkeling van de sector weergegeven, alsmede de verwachtingen voor het komende najaar.
Vraag uw voorschot heffing Productschap Tuinbouw terug 03-09-2013 In 2014 wordt het Productschap Tuinbouw (PT) opgeheven. De taken worden inmiddels afgebouwd, wat gevolgen heeft voor de heffing over het jaar 2012 en 2013. De regels zijn per sector verschillend.
BTW-nummer op website verplicht? 31-08-2013 Ondernemers zijn verplicht om hun BTW-nummer aan hun afnemer kenbaar te maken. De Belastingdienst heeft haar mening hierover onlangs toegelicht, nadat eerder bekend werd gemaakt dat het vermelden van het BTW-nummer op de website verplicht is.
Gecombineerde Opgave 2014 basis voor overgangsregeling GLB 23-08-2013 De Gecombineerde Opgave 2014 vormt de basis voor de overgangsregeling in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Doelstelling is om vanaf 2015 geleidelijk over te schakelen naar een gelijke toeslag per hectare in 2019.
Zwangerschapsuitkering alsnog onbelast 10-08-2013 Tijdens en na uw zwangerschap heeft u als zelfstandig ondernemer of meewerkend echtgenote recht op een ZEZ-uitkering (Zelfstandig en Zwanger).
Uitrijregels mest 29-07-2013 Het uitrijden van drijfmest op grasland mag nog tot 1 september, op bouwland is dit toegestaan tot 1 augustus. Vaste mest op grasland is op zandgrond toegestaan tot 1 september, op kleigrond tot 16 september.
Het belang van juiste facturen 28-07-2013 De Belastingdienst controleert op toepassing van de juiste factuureisen. Voldoen de facturen die u uitreikt niet aan de regels dan kunt u een boete krijgen. Daarnaast heeft u geen recht op aftrek van voorbelasting als de facturen van uw leveranciers niet aan de gestelde eisen voldoen.
Verlies in 2012? Maak gebruik van voorlopige verliesverrekening 20-07-2013 Heeft uw bedrijf verlies geleden in 2012, maar in 2011 winst gemaakt (BV), of heeft u positieve inkomens in de jaren 2009-2011 gehad (eenmanszaak, maatschap of vof)? Dan kunt u zodra u de aangifte over 2012 heeft ingediend verzoeken om voorlopige verliesverrekening.
Herwaardering landbouwgrond: aanmelding proefprocedure 10-07-2013 Geruime tijd geleden zijn veel van onze klanten bij de belastingdienst aangemeld voor de proefprocedure stelselwijziging. Deze proefprocedure loopt vooruit op een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling. Het kan voor u raadzaam te zijn om u aan te sluiten bij deze proefprocedure, om alle opties open te houden. Dit kan als u in de toekomst uw grond verkoopt in de meeste gevallen veel belasting schelen.
Partnertoeslag op uw AOW-uitkering? 03-07-2013 Ontvangt u nu een AOW-uitkering? Dan heeft extra inkomen dat u zelf geniet geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Een aanvullend pensioen of bijverdiensten worden niet afgetrokken van uw AOW.
Europees landbouwbeleid ingrijpend hervormd 01-07-2013 De Europese Unie heeft woensdag 26 juni 2013 een principeakkoord bereikt over een ingrijpende hervorming van het Europees landbouwbeleid voor de periode 2014 – 2020.
Feitelijke beschikkingsmacht is bepalend voor gebruiksnormen 13-06-2013 Niet het feitelijk gebruik, maar de feitelijke beschikkingsmacht is bepalend of gronden mee mogen tellen voor de gebruiksnormen, aldus een uitspraak van het CBB. Het is daarbij van belang dat het bedrijf in de praktijk in staat moet zijn om het teeltplan en bemestingsplan op elkaar af te stemmen en deze plannen in samenhang te realiseren.
Bij subsidie voor mestopslag bestaande opslagcapaciteit in stand 03-06-2013 Bij een investering in mestopslag, in het kader van de subsidie “Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen”, mag de bestaande opslagcapaciteit gedurende 5 jaar na de investering niet zodanig worden verkleind, dat niet meer aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan.
Wijziging pachtnormen per 1 juli 2013 18-05-2013 Wanneer u een pachtovereenkomst afsluit dient u zich bij de bepaling van de pachtprijs te houden aan de vastgestelde pachtnormen die in uw regio gelden.
Een gebroken boekjaar iets voor u? 07-05-2013 Indien uw teeltseizoen niet aansluit bij uw boekjaar dan kunt u overwegen over te stappen op een seizoenboekjaar, bijvoorbeeld 1 juli t/m 30 juni. In Vakblad de Boomkwekerij heeft Van Oers Agro een artikel over het gebroken boekjaar geschreven.
Het is weer tijd voor het indienen van de Gecombineerde opgave 01-04-2013 Vanaf 1 april tot en met 15 mei kunt u weer de Gecombineerde opgave invullen. Hiermee doet u opgave voor de Landbouwtelling, mestwetgeving, aanvraag bedrijfstoeslag en subsidies.
Toeslagrechten: Overdracht vóór 31 maart 2013 regelen 23-03-2013 Indien u in 2013 nog extra toeslagrechten wilt benutten door middel van koop of huur, dient u de overdracht uiterlijk 31 maart 2013 bij Dienst Regelingen te registreren.
Verhuur van landbouwgrond: de gevolgen voor uw toeslagrechten 21-03-2013 U bent grondeigenaar en gaat (een deel) van uw grond verhuren aan een landbouwer. Nu was het zo dat u dan de toeslagrechten mee verhuurde aan de huurder. De huurder gaf via de gecombineerde opgave aan dat hij uw gronden in gebruik had en vroeg de toeslagrechten aan. Na de verhuurperiode leverde de huurder de toeslagrechten weer aan u terug.
Tijdelijke BTW-verlaging op arbeidsuren hoveniers 28-02-2013 In de periode 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 geldt een verlaagd tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan woningen. Hieronder valt het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) een woning.
Kritische opbrengstprijs boomkwekerij blijft stijgen 28-02-2013 Komende week publiceert Van Oers Agro de sectorrapporten voor de boomkwekerij over het najaar 2012. Arno Zagers, directeur van Van Oers Agro, licht de eerste bevindingen alvast toe:
Uitrijperioden dierlijke meststoffen 25-02-2013 Voor het uitrijden van dierlijke meststoffen heeft u te maken met verschillende uitrijperioden. Deze perioden zijn afhankelijk van het type mest, de grondsoort en of er sprake is van gras- of bouwland.
Wat betekent het nieuwe landbouwbeleid voor uw portemonnee? 21-02-2013 Op dit moment wordt gesproken over een jaar uitstel van het nieuwe Europese landbouwbeleid. De kans bestaat dat er pas in 2015 wordt gestart met het nieuwe stelsel in plaats van 2014.
Controleer uw WOZ-beschikking 11-02-2013 In februari versturen de meeste gemeenten de WOZ-beschikking. Aan de hand van de vastgestelde waarde per peildatum ontvangt u de afrekening van de gemeentelasten. Maar er zijn meer aspecten waardoor de WOZ-waarde van belang is.
Mogelijk recht op teruggave energiebelasting 07-02-2013 Wanneer u meerdere energie-aansluitingen op uw bedrijf heeft, welke op één WOZ-beschikking staan, hoeft u maar éénmaal de eerste schijf van de energiebelasting toe te passen. In de praktijk gaat dit nogal eens mis, waardoor er teveel belasting betaald wordt.
Uitstel uiterste datum grondanalyse en bemestingsplan 01-02-2013 In verband met de vorstperiode in januari is het niet voor elke agrarier mogelijk geweest om op tijd grondmonsters te nemen. Daardoor is de datum van 31 januari dat de derogatiemonsters moeten zijn geanalyseerd in veel gevallen niet gehaald.
Activiteitenbesluit 2013 25-01-2013 Op 1 januari 2013 is de wijziging van het Activiteitenbesluit in werking getreden. Vanaf deze datum zijn het Besluit Landbouw, het Besluit Glastuinbouw, het Besluit Mestbassins en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij vervallen.
Invoering mestplaatsingsovereenkomsten wordt uitgesteld 10-11-2012 De verplichting tot het sluiten van mestplaatsingsovereenkomsten in het nieuwe mestbeleid wordt voorlopig uitgesteld.
Presentaties informatieavond Kruisland 04-11-2012 Donderdagavond 1 november organiseerde Van Oers Agro een informatie-avond in Kruisland.
Keuzemogelijkheid werkkostenregeling 26-10-2012 De werkkostenregeling wordt op 1 januari 2014 verplicht ingevoerd. Tot dat moment kunt u, wanneer u personeel in dienst heeft, vrijwillig aan deze regeling meedoen.
Rode diesel in de tank? Benut de overgangsregeling. 24-10-2012 Op 1 januari 2013 wordt de rode diesel definitief afgeschaft. Vanaf dat moment mag u geen rode diesel meer voorhanden hebben.
Nieuw formulier voor indiening suppletie-aangifte 12-10-2012 Wanneer u na afloop van het boekjaar constateert dat u te veel of te weinig omzetbelasting hebt afgedragen (of teruggevraagd) kunt u een suppletieverzoek indienen bij de belastingdienst. Hiermee herrekent u als het ware uw omzetbelasting over het voorbije boekjaar, die u vervolgens betaalt of ontvangt.
Komt de VAR-verklaring te vervallen? 28-09-2012 Indien u op dit moment als freelancer of als zelfstandige zonder personeel voor een opdrachtgever werkt, dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen over uw inkomsten. De verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft u en uw opdrachtgever hierover duidelijkheid.
Al in 2024 een verbod op asbesthoudend materiaal 28-09-2012 Staatssecretaris Atsma heeft het verbod op asbestdaken en asbesthoudende gevelbekleding vervroegd. In 2024 is het verboden om asbesthoudende materialen op uw bedrijf aanwezig te hebben. Het verbod om asbest in bouwmaterialen te verwerken dateert al uit 1994. Ondernemers en particulieren moeten door dit verbod mogelijk vervroegd hun daken vervangen.
Wijziging factuurvereisten per 1 januari 2013 14-09-2012 Met ingang van 1 januari gelden nieuwe factureringsregels voor de BTW. De huidige eisen, waaronder factuurdatum, NAW-gegevens van koper en verkoper, opeenvolgend factuurnummer, welke prestatie er verricht is en welk BTW-tarief is toegepast, blijven bestaan
Kleine wijzigingen geen reden om pachtovereenkomst te beëindigen 03-08-2012 Als gevolg van waardeverschillen tussen vrije en verpachte grond en de verschillen in opbrengst tussen reguliere pacht en vrijere pachtgronden, zullen verpachters eerder proberen om de pachtovereenkomst te ontbinden.
Nieuwe regelgeving registratie van seizoen- of grensarbeiders 03-08-2012 Wanneer uw werknemers langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zij zich inschrijven bij de gemeente in de GBA. Blijft de seizoenarbeider (of grensarbeider) korter dan vier maanden in Nederland, dan is inschrijving niet verplicht, al komt de werknemer dan niet in aanmerking voor Nederlandse faciliteiten.
Slachtoffer van phishing… en dan? 03-08-2012 U zult ongetwijfeld al eens in aanraking gekomen zijn met het begrip phishing. Criminelen op internet proberen op een slimme manier uw persoonlijke gegevens of bedrijfsgegevens te achterhalen.
Algemene voorwaarden 20-07-2012 Wilt u dat uw klanten precies weten onder welke voorwaarden u levert, betaalt, verkoopt of inkoopt? Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en degene met wie u zaken doet heeft.
Eerste Kamer neemt wetsvoorstellen Lenteakkoord aan 20-07-2012 De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2012 een aantal wetsvoorstellen aangenomen. Het gaat om de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de wijziging van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ, de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet bankbelasting en de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets.
Met welke melkprijs mag u rekenen in uw begroting? 06-07-2012 Onlangs heeft het ‘prognose overleg melkveehouderij’ de uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op inschattingen van de ontwikkelingen van de wereldmarktprijzen voor verschillende zuivelproducten, gebaseerd op gegevens van OESO en FAO.
Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2012 21-06-2012 Op 1 juli 2012 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2012 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007.
Met ingang van 1 februari 2014 een ander bankrekeningnummer 27-04-2012 In februari 2014 gaat iedereen in Europa volgens het zelfde systeem betalen. Er is dan geen verschil meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen. Dit houdt in dat als rekeningnummer voortaan het veel langere (18 tekens) IBAN-nummer zal worden gehanteerd.
Filter Agro nieuws op:
Aanmelden AgroFlits
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
AgroFlits van deze week